Wie zijn we ?

Evadoc is een archief- en documentatiecentrum voor de kerken, de verschillende levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Het stelt zijn dienstverlening ook open voor verwante geloofsgemeenschappen. Voor en in samenwerking met zijn cultureel-erfgoedgemeenschappen ontplooit Evadoc een duurzame werking, gericht op het bewaren, ontsluiten, onderzoeken, bekend maken en delen van hun erfgoed. Evadoc levert hiermee een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van de protestants-evangelische biografie van Vlaanderen, in zijn Belgische en internationale context.

Ontstaansgeschiedenis

Evadoc is opgericht als archief- en documentatiecentrum voor de kerken, de verschillende levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. De plannen hiervoor bestonden al heel wat jaren. Er was een terechte vrees dat belangrijke archieven, publicaties en audiovisuele documentatie van de protestants-evangelische beweging in België verloren zouden gaan. Actuele zaken hebben vaak een grotere prioriteit dan het bewaren van het archief. Vanaf 2005 ontstond er binnen de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) overleg om deze plannen te concretiseren. Omdat de Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België (FS) de evangelische beweging bij de overheid vertegenwoordigt, werd ook zij bij dit overleg betrokken. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de vzw Evadoc op 26 mei 2009.

Om van meet af aan een alomvattende en geïntegreerde erfgoedwerking te kunnen aanbieden, werd ook in 2009 een samenwerkingsprotocol gesloten met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, dat als Interfacultair Centrum een onderdeel is van de Katholieke Universiteit Leuven. Dankzij deze samenwerking heeft KADOC financiële middelen van de Vlaamse overheid bekomen ten behoeve van het protestants-evangelisch erfgoed. Hiermee kon per 1 september 2009 Aaldert Prins als deeltijds medewerker worden aangetrokken, die ter beschikking is gesteld voor de werking van Evadoc. Inmiddels zijn al diverse persoons- en organisatiearchieven en publicaties verworven of in beheer genomen en wordt over de volle breedte van protestants-evangelisch erf in zijn Vlaamse, Belgische en internationale context advies verstrekt en vorming gegeven. Ook is op diverse manieren, zoals tentoonstellingen, lezingen en publicaties, het protestants-evangelisch erfgoed in de schijnwerpers geplaatst.

Samenwerking

Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt Evadoc intensief samen met KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven. Zo kan Evadoc gebruik maken van de expertise en infrastructuur van KADOC inzake bewaring, beschrijving en ter beschikking stelling van het erfgoed. Een protocol regelt de samenwerking Evadoc – KADOC en een gemeenschappelijke Stuurgroep coördineert de contacten en zet de krijtlijnen uit van de erfgoedwerking.

Dankzij financiële middelen van de Vlaamse overheid heeft KADOC een deeltijds medewerker aangetrokken voor het protestants-evangelisch erfgoed, die ter beschikking is gesteld voor de werking van Evadoc.

Een tweede partner waarmee intensief wordt samengewerkt is de Evangelische Theologische Faculteit. De ETF doet geregeld beroep op de expertise van Evadoc voor gastcolleges of studiedagen. Omgekeerd assisteren studenten van de ETF, bijvoorbeeld via een stage, de Evadoc-consulent op diverse terreinen van de brede Evadoc-werking.