Belgische Evangelische Zending Evangelicals Evangelischen Nieuwsbrief Pinksterbeweging Protestanten Vlaanderen Vrij Evangelische Gemeenten

2019: een historisch jaar?

2019: een historisch jaar?
Publiekswerking
Sensibilisering
Jobstudent
Themanummer Trajecta
Aanwinsten
Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Erfgoeddag
Steun ons
In- of uitschrijven

Evadoc E-nieuwsbrief 9-2 Winter 2018-2019

2019: een historisch jaar?

We kunnen niet voorspellen of 2019 veel markante gebeurtenissen zal opleveren op het erf van de protestants-evangelische kerken en organisaties. Wel kunnen we terugblikken op het verleden. In dat opzicht levert 2019 verschillende mijlpalen op. Zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen, bestaat Evadoc in 2019 alweer 10 jaar. Hoe dit gevierd zal worden? Dat houden we nog even geheim! Houd in ieder geval onze website en Facebookpagina goed in de gaten voor updates. We kunnen u alvast meegeven dat de activiteiten rond dit jubileum gepland staan voor komend najaar.

Andere jubilarissen zijn onder andere de Belgische Evangelische Zending en het in haar schoot ontstane Institut Biblique Belge (100 jaar), de Fédération évangélique francophone de Belgique (30 jaar). Verder zal het 50 jaar geleden zijn dat de Broederschap van Vlaamse Pinkstergemeenten werd opgericht. Deze denominatie smolt in 1993 samen met de Belgische Christelijke Pinkstergemeenschap Elim (1978) tot het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. De wortels van het huidige Continental Theological Seminary gaan terug tot 1959. Toen ging in Andrimont het Emmanuel Bible Institute van start. Tot slot van deze kleine bloemlezing vermeld ik dat studentenvereniging Ichtus 45 jaar geleden het levenslicht zag in Gent.

Uiteraard zijn er nog heel wat mijlpalen op te sommen. Feit is dat lang niet alle kerken en organisaties zich hiervan bewust zijn. Toch zijn dit ideale kapstokken om de kennis van de eigen historie op te frissen of het archief – al dan niet voor het eerst – op orde te brengen. Dat geldt zowel voor het papieren als het digitale archief. Evadoc stelt graag haar expertise ter beschikking om u zonodig daarin bij te staan.

Publiekswerking

Evadoc heeft haar medewerking verleent aan de dubbeltentoonstelling Van Bevrijding naar Verzoening in Brugge. Aanleiding vormde de herdenking van 100 jaar bevrijding van Brugge in WO I en de Wapenstilstand van 11 november 1918. Het gratis toegankelijk evenement heeft van 19 oktober tot en met 25 november ruim 2800 bezoekers getrokken. Het rijke archief van de Belgische Evangelische Zending bleek eens te meer een waardevolle bron van informatie en erfgoed om het protestants-evangelische luik verder uit te werken. Ook werd actief meegezocht naar bruikbare foto’s van het uniform van protestantse legeraalmoezeniers in deze periode. De concrete neerslag van de medewerking was terug te vinden op de aanvullende tekstborden die de Brugse afdeling van de Koninklijke kring Mars & Mercurius verzorgde bij de reizende tentoonstelling “Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog” van het Bisdom bij de Krijgsmacht die onderdak vond in de Militaire Kapel en de documentatie voor de bijbehorende begeleide stadswandeling ‘Brugge bevrijd‘ (doorklikken naar stopplaats 2:Kapel ‘t Keerske).

Sensibilisering

Het najaar is  de drukste periode om met de Evadoc-stand het land in te trekken. Dan zijn er traditioneel dan nationale bijeenkomsten van verschillende denominaties. Ideale momenten dus om de werking te presenteren aan een deel van ons doelpubliek en om bestaande contacten te onderhouden en uit te breiden. Dit jaar tekende Evadoc present op de Vlaamse Evangelische Familiedag in Oostmalle (1 november 2018) en de Ontmoetingsdag van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten in Leuven (11 november). Ook op de Nationale Conventie van Assemblées Protestantes Evangéliques de Belgique (16 september) en de Conventie van de Association des Eglises Protestantes Evangéliques de Belgique en de Belgische Evangelische Zending (10-11 november 2018) kon een bezoekje aan onze stand worden gebracht.

Jobstudent

Corike Baan, die in het voorjaar stage liep bij Evadoc, werkt dit academiejaar mee als jobstudent. Hierdoor zijn we erin geslaagd om de opgelopen achterstand in de verwerking van papieren en digitale tijdschriften weg te werken!

Themanummer Trajecta

Het meest recente themanummer van Trajecta, Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden heeft als titel Evangelicals in the Low Countries en heeft maar liefst 4 artikelen over de Evangelische beweging in Vlaanderen en Brussel. Laas Terpstra heeft zijn schijnwerpers gericht op de Engelse zendelinge en pinksterpionier Ada M. Esselbach-Whiting. Hij is er in geslaagd nieuwe informatie over het leven en werk van deze bijzondere vrouw naar boven te spitten. Aaldert Prins geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten en toont aan hoe de Koude Oorlog en de Belgische Staatshervormingen mee hun stempel hebben gedrukt op dit proces. Het derde kerkhistorische artikel is verzorgd door Jelle Creemers en geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België. Tenslotte geeft Bosco Bangura ons een inkijkje in de wereld van de Afrikaanse migrantenkerken. Hij behandelt de transnationale huwelijks- en gezinsgewoontes in de Word Communication Ministries, die in Antwerpen en Brussel een lokale kerk heeft. Het nummer bevat een artikel van David Bebbington waarin hij het begrip ‘Evangelicalism’ uit de doeken doet. De andere artikelen hebben betrekking op de evangelische beweging in Nederland.

Interesse? U kunt dit nummer bestellen bij Evadoc aan €25 + verzendkosten. Voor een abonnement op het tijdschrift (korting mogelijk voor studenten en promovendi) via deze link.

Aanwinsten

De afgelopen maanden is onze erfgoedcollectie weer flink aangegroeid. Daaruit kan afgeleid worden dat de voortdurende sensibilisatie duidelijk zijn vruchten afwerpt.

Archieven

  • Aanvulling archief Belgische Evangelische Zending
  • Aanvulling Archief Diocese in Europe (Anglicaans)
  • Archief Samuel Liberek: deelarchief Europese Evangelische Alliantie
  • Aanvulling archief Chris Vonck, deelarchief aalmoezenier van de gastarbeiders, deelarchief multilingual Baptist Church Antwerp
  • Archief Wim en Gerrie Toorman
  • Aanvulling archief  Jan Van Hees
  • Aanvulling archief Jean-Claude Thienpont

Het Toorman-archief is weliswaar bescheiden in omvang, maar zeer zeker van belang voor de geschiedschrijving van de Evangelische Alliantie in Vlaanderen. Algemeen werd aangenomen dat pas in 1980 opnieuw een Vlaamse Evangelische Alliantie werd opgericht, geruime tijd nadat de in februari 1847 opgerichte Belgische Evangelische Alliantie in de nevelen van de tijd was verdwenen.  Nu blijkt dat al in 1967 een Comité voor Vlaams België van de Europese Evangelische Alliantie werd opgericht. Dit comité bestond uit Ds. J. Mees (voorzitter), Ds. B. Carp (secretaris), Ds. J. Du Meunier (penningmeester) en de leden Ds. G. van de Riet, Ds. F. De Meester, Ds. W. Toorman, Ds. G. Hendriksen en Dhr. J. Overbeeke. Uit de oprichtingsvergadering blijkt dat de Franstalige evangelischen zich rond die tijd hadden aangesloten bij de Franse Evangelische Alliantie. Eerder in deze nieuwsbrief kon u al vernemen dat zij zich in 1989 verenigden in een aparte organisatie.

Hierop aansluitend wil ik ook  het archief van Samuel Liberek  (1932-2014) onder uw aandacht brengen. Het betreft met name zijn functie als secretaris van de Europese Evangelische Alliantie (EEA). Ds. Liberek is een van de weinige Belgische evangelicalen geweest die in de 20e eeuw op internationaal niveau een bestuursfunctie hebben vervuld. Daarnaast was hij ook lange tijd op nationaal vlak een bepalende figuur, met name in Franstalig België. Uiteraard is het archief ook van belang voor borging van de geschiedenis van de  EEA. Dit archief wacht nog op ontsluiting.

Publicaties

Door verschillende schenkingen zijn is onze collectie van onder meer de tijdschriften ‘De Open Poort,’ De Kruisbanier,’ Le Messager Evangélique,’ en de nieuwsbrieven van Bethesda en de Leprazending verder aangevuld.
Een volledig nieuwe aanwinst is de vrijwel volledige reeks van het tijdschrift Contact van hart tot hart/Contact de coeur à coeur van de Vrouwenverenigingen voor Christen Arbeid in Vlaanderen/Sociétés Féminines de Service Chrétien de Belgique. Het archief van deze organisatie bevindt zich in het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis AVG-Carhif en wordt momenteel ontsloten.

Daarnaast zijn er ook heel wat tijdschriften die we lopend ontvangen zoals Reliëf, Le Maillon en de nieuwsbrief van Gave Veste.

 

Van de in Brugge woonachtige Terry van Driel, auteur van kinderboeken, ontvingen we het materiaal dat hij onlangs op de markt bracht.

Audiovisueel materiaal

Tot slot is de collectie audiocassettes met opnames van de erediensten van de evangelische kerk Philadelphia in Hoboken en evangelische conferenties verder aangevuld. Met een gericht collectiebeleid willen we zo een audiovisuele staalkaart uitbouwen van de erediensten en conferenties van de diverse stromingen binnen het protestants-evangelisch landschap.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Om onze werking te versterken is Evadoc op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor enkele specifieke taken. Zo zoeken we naar vertalers Nederlands-Frans en Nederlands-Engels voor onze website en E-nieuwsbrief. Op die manier zullen we nog beter in staat zijn om de contacten met en dienstverlening aan de vele migrantenkerken uit te bouwen.  Ook bij de invoer van gegevens in de relationele databank ODIS is uw hulp zeer bruikbaar. Zowel het vertaalwerk als de invoer in ODIS kunt van thuis uit doen. Voor andere taken is een verplaatsing naar Leuven noodzakelijk.

Bent u bereid om een deel van uw vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk bij Evadoc, neem dan contact op met Aaldert Prins voor verdere inlichtingen en afspraken. In nauwe samenwerking met KADOC-KU Leuven proberen we u te begeleiden bij het uitvoeren van uw taken en worden de modaliteiten geregeld in een vrijwilligerscontract.

Erfgoeddag

De jaarlijkse erfgoeddag heeft op zondag 28 april 2019 focust zich op cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Hoe maakt u het?’ Dit is wellicht een wat moeilijker thema voor veel kerken om hun cultureel erfgoed aan het brede publiek voor te stellen. Maar hebt u een passende activiteit, aarzel dan niet om u voor 12 januari 2019 in te schrijven via deze link. U kunt natuurlijk ook alvast nadenken over een eventuele deelname op zondag 26 april 2020. Dan is het thema ‘De nacht.’ Meer daarover in onze volgende nieuwsbrief.

 

Steun ons

Mede door uw financiële steun blijft Evadoc in staat dat de geschiedenis van de protestants-evangelische gemeenschap in onze contreien wordt bewaard en beschreven en via tentoonstellingen, publicaties etc. opnieuw onder de aandacht van de mensen wordt gebracht. U kunt vrijblijvend uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te 3001 Leuven (IBAN KREDBEBB).

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief