Archieven Belgische Evangelische Zending Bibliotheek Data Management documentair erfgoed Erfgoeddag Evangelicals Evangelischen Faro financiële steun gegevensbeheer Grijze literatuur immaterieel erfgoed Interkerkelijke samenwerking KADOC KU Leuven Nieuwsbrief Protestanten

HerDENKEN en HERdenken Evadoc E-nieuwsbrief 8-2: winter 2017

Herdenken en herdenken
Gegevensbeheer kerken en organisaties
Stand Evadoc
Publicaties
18e Erfgoeddag
Aanwinsten
Steun ons
In- of uitschrijven

Herdenken en herdenken

De afgelopen maanden is het protestants erfgoed veelvuldig voor het voetlicht getreden. Dat had natuurlijk alles te maken met de herdenking van symbolische startdatum van het protestantisme, 31 oktober 1517. Maar ook in 2018 valt er heel wat te herdenken. Zo werd België kort na afloop van de Eerste Wereldoorlog het Belgisch protestantisme verrijkt met twee nieuwe loten aan de stam: het methodisme en de Belgische Evangelische Zending. Ongetwijfeld zijn er ook nog heel wat andere jubilea te vieren. Goed onderhouden en ontsloten archieven zijn dan een troef om memorabele feiten weer in herinnering te brengen. In deze nieuwsbrief blikken we zowel achterom, naar wat er de afgelopen maanden gerealiseerd is, als vooruit, naar activiteiten en initiatieven om het protestants-evangelisch erfgoed kwaliteitsvol te bewaren en te delen. Dat kan leiden tot herdenken hoe met het lokale kerk- en organisatie archief om te gaan. Ook bij Evadoc is er de afgelopen maanden hard nagedacht waar we de komende jaren naar toe willen werken als organisatie. Dat heeft geleid tot een beleidsplan voor de jaren 2019-2023. In de volgende nieuwsbrief zal daar wat dieper op worden ingegaan.

Gegevensbeheer kerken en organisaties

Welke e-mails, bestanden et cetera moet ik bewaren als kerk/organisatie en hoe pak ik dat aan? Hoe en waar moet ik deze zaken bewaren en wie is hiervoor verantwoordelijk? Bestandsbeheer is belangrijk voor een vlot verloop van de administraties van kerken vzw’s en feitelijke verenigingen. Helaas krijgt dit niet altijd de nodige prioriteit, waardoor belangrijke stukken verloren kunnen gaan of op een gegeven moment veel tijd verloren gaat om ‘iets’ terug te kunnen vinden.
Eén van de redenen van de lage prioriteit is ongetwijfeld het ontbreken van de nodige kennis op dit terrein. Als je het belang en de voordelen van goed archief- en bestandsbeheer uitlegt, is er meestal een grote bereidheid bij de leidinggevenden om hier werk van te maken. De grote vraag die dan beantwoord moet worden is : hoe begin ik er aan ?
Afgelopen juni was Evadoc in London bij de presentatie van Records Management in Charities: A Toolkit for Improvement. Het in Engeland ontwikkelde instrument is geen tovermiddel, maar bundelt nuttige informatie en koppelt dat aan zelf-evaluatie en een stappenplan om systematisch, doelgericht en voortdurend de kwaliteit van het documentbeheer binnen de eigen organisatie te verbeteren.
Omdat dit instrument ook bij ons zijn nut kan bewijzen, heeft Evadoc de toestemming gekregen om deze ‘toolkit’ in aangepaste vorm te gebruiken aan te bieden voor kerken, vzw’s et cetera in onze contreien. Studenten van de Universiteit Antwerpen hebben inmiddels voor de vertaling gezorgd. Nu zijn we nog op zoek naar verschillende protestants-evangelische kerken en vzw’s die in de testfase mee willen werken aan de verdere ontwikkeling en aanpassing van deze toolkit. Het volstaat hiervoor om een mailtje te sturen naar info@evadoc.be met de contactgegevens van uw kerk/organisatie en een korte omschrijving wat er nu al gebeurt aan archfbeheer. In de loop van het voorjaar zal u over het verdere verloop gecontacteerd worden.

Stand Evadoc

Dit najaar was Evadoc traditiegetrouw weer met een stand aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomsten van enkele denominaties. Op 16 september tekenden we present in Bergen bij de Convention Nationale van de Assemblées Protestantes Evangéliques de Belgique, op 1 november gevolgd door de Evangelische Familiedag van de Vrije Evangelische Gemeenten in Malle en de Convention van de Association des Eglises Protestantes et Evangéliques en de Belgische Evangelische Zending in Charleroi op 11 november. Er werden de nodige adviezen gegeven en contacten gelegd of onderhouden.

Publicaties

Onder de noemer Refo500 werd de afgelopen maanden op vele plaatsen in binnen- en buitenland stilgestaan dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen publiceerde, de symbolische geboortedatum van het protestantisme. In het oktobernummer van faro verzorgde Evadoc het artikel ‘Luther in de Lage Landen. Protestants-evangelisch erfgoed voor dummies.’ Hierin wordt zowel stilgestaan bij enkele voorbeelden van materieel als immaterieel erfgoed.
Dit najaar verscheen bij de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis de derde herziene en uitgebreide uitgave van Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw. In deze editie, die voor het eerst ook in het Frans is verschenen, heeft Evadoc het hoofdstuk over de protestants-evangelische kerken volledig herwerkt en geactualiseerd en uitgebreid met informatie over de archieven van de Anglicaanse Kerk in België. Voor deze uitgave zie: Patricia Van den Eeckhout & Guy Vanthemsche, eds. Derde herziene en uitgebreide uitgave, Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017, 2 vol., 1837 p. (ISBN 978-2-87044-013-1; prijs: € 64). Patricia Van den Eeckhout & Guy Vanthemsche, eds. Sources pour l’étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, Bruxelles, Commission royale d’Histoire, 2017, 2 vol., 1844 p. (ISBN 978-2-87044-014-8; prix: € 64)

18e

Op zondag 22 april 2018 wordt in heel Vlaanderen en Brussel weer de jaarlijkse Erfgoeddag gehouden. Het thema is KIEZEN
Dit onderwerp biedt heel wat mogelijkheden om mensen kennis te laten maken met de wondere wereld van protestants-evangelische en anglicaanse kerken.

 • Hoe kies je een predikant?
 • Hoe wordt een kerkenraad verkozen?
 • Op welke manier hebben de kerkleden inspraak op het beleid?

Waarom niet samen met andere lokale kerken of levensbeschouwingen een overzicht maken over wat uw identiteit. De bezoeker kan zo voor de keuze gesteld worden welke levensbeschouwing of kerk hem/haar het meeste aanspreekt.
Maar ook op het gebied van immaterieel cultureel erfgoed zijn er heel wat mogelijkheden.

 •  De rituelen van doop, kerkelijk huwelijk en begrafenis
 • De kerkzang
  o    Welke bundel(s) / liederen gebruiken we?
  o    Wat zijn onze begeleidingsinstrumenten?
  o    In welke talen zingen we?
  o    Laat de mensen kiezen welke liederen op 22 april in de eredienst gezongen worden
 • De keuze voor solidariteit
  o    welke ontwikkelingsprojecten worden ondersteund?
  o    Solidariteit met asielzoekers, kansarmen, ….
 • De diverse keuzes bij het Avondmaal
  o    Hoe vaak?
  o    Wie mag deelnemen?
  o    Beker of kleine glaasjes?

Ongetwijfeld hebt u zelf nog andere ideeën hoe u creatief met dit thema aan de slag kunt gaan. De inschrijvingen lopen tot 14 februari 2018.
Algemene voorwaarden

 • je activiteit focust op cultureel erfgoed;
 • je activiteit heeft een aantoonbare link met het thema;
 • je activiteit vindt plaats op Erfgoeddag, bij voorkeur van 10.00 tot 18.00 uur;
 • je activiteit op Erfgoeddag is gratis;
 • je activiteit op Erfgoeddag mag geen loutere ‘opendeurdag’ zijn.

Meer informatie over de erfgoeddag en de inschrijvingen vind u in de inspiratiegids. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de erfgoedcel bij in de buurt. Zij zullen u graag helpen om van uw deelname een succes te maken. Vanzelfsprekend kunt u ook de hulp inroepen van Evadoc! We zullen dan samen bekijken wat er mogelijk is. In ieder geval is dit een uitgelezen manier om op een laagdrempelige manier in contact te komen met het brede publiek.

Aanwinsten

Archieven
•    Archief evangelische kerk Klein Brabant, Bornem
Publicaties
•    (Aarschot, Dabar, 1992), IJsbrekers
•    (Antwerpen, Evangelisch-Lutherse Kerk), Gedenkboek van de Evangelisch-Lutherse kerk te Antwerpen
•    (Brussel, VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving, 2017), Naar een koolstofarme wereld … Een appèl voor VPKB gemeenten, catechese-, jeugd en gezinsgroepen
•    Caldirola, Fernand (Paris, Editions du Rameau, 1987), Armée du salut Eglise de la rue
•    Côme, Willem (Rillaar), Van punker tot prediker
•    De Jonge, Arnold (2017), Geuzenhoek Horebeke getuigenissen van 450 jaar protestantisme in de Vlaamse Ardennen
•    de Pater, Jan Cornelis Hendrik (’s Gravenhage, Willem de Zwijgerstichting, 1947), De opkomst en de ondergang van het calvinisme in de stad Doornik
•    de Pater, Jan Cornelis Hendrik (’s-Gravenhage, Willem de Zwijgerstichting, 1950), Guido de Brès en de gereformeerde geloofsbelijdenis
•    De Vriese, Jef (Hoornaar, Gideon, 1988), Actuele problemen in het licht van de Bijbel
•    De Vriese, Jef (Hoornaar, Gideon, 2007), Helpen met de bijbel inleiding in de pastorale counseling.
•    Delleman, Th. (’s-Gravenhage, Willem de Zwijgerstichting), Het martelaarschap van Guido de Brès, minister des goddelijken woords in de Nederlanden.
•    Dylgat, Jean-Luc (E. I. Editions), Le village perdu Biographie missionnaire contemporaine parmi une des premières nations amérindiennes du Québec avec Etienne & Nadine Van Holderbeke
•    Gambarotto, Laurent,( ACAT 2015), L’ACAT Belgique francophone 30 années d’engagement pour un monde sans torture
•    Ganzevoort, B. W. (’s Gravenhage, Willem de Zwijgerstichting), Jezus en Maria in het Nieuwe Testament
•    Ganzevoort, B. W. (’s-Gravenhage, Willem de Zwijgerstichting, 1958), De reformatie en het woord
•    Houtman, Gerrit (Face to face, 2016), Het ga je goed 52 wegwijzers naar een veerkrachtig leven
•    Kok, Arie Bastiaan Willem Marie (’s Gravenhage, Willem de Zwijgerstichting, 1955), Marnix van Sint Aldegond
•    Kunst, Theo J. W. (Hoornaar, Gideon, 1991), De gemeente als organisme
•    Laatsman, Willem (Leiden, Groen en Zoon), Sloeberke Slob
•    Lichtert, R. L. ([1991), 100 jaar Zendingskerk te Brussel
•    Mack, Wayne (Heverlee, Centrum voor Pastorale Counseling, 1987), Huiswerk-opdrachten voor pastorale counseling
•    Pachaian, Sarkis (Bruxelles, Eglise Evangelique Armenienne), L’Archange Michel est-il Jésus-Christ? Jésus-Christ un ange créé ou Dieu le Fils éternel?
•    Pachaian, Sarkis (Bruxelles, Eglise Evangelique Armenienne), Vérités à connaître sur les témoins de Jéhovah
•    Rambaut, Aletta (Vlaamse Olijfberg vzw, 2017), Geloof en vrijheid 200 jaar Protestantse Brabantdamkerk te Gent
•    Teissier, S. (Paris, Armée du salut, 2005), Tout a commencé par un café …
•    Van Andel, J (Leiden, Donner, 1891), Handelingen van de synode der christelijke gereformeerde kerk in Nederland in de 19 zittingen door haar gehouden te Leeuwarden, van 18-29 augustus 1891
•    Van der Laan, Peter H. (Gent, 1984), Gereformeerde predikanten “ten Predickheeren” 1580-1584: herdenkingsbundel bij de 400-jarige sluiting van de “Doorluchtige Schoole” van 1580 to 1584 gevestigd in het voormalig Predikheren-klooster te Gent
•    van Dorp, Henk (Brussel, Belgische Evangelische Zending, 2017),  #Pray4Belgium
•    Vink, Gerrit (Doorn, Het Zoeklicht, 2017), Oog in oog met Jakob De triomf van Gods genade
•    Wylock, Michel (Charleroi, Eglise Protestante de Belgique, 1991), Histoire de la paroisse protestante de Charleroi.

Textiel
•    Dames- en Herenuniform Leger des Heils

Steun ons

Mede door uw financiële steun blijft Evadoc in staat dat de geschiedenis van de protestants-evangelische gemeenschap in onze contreien wordt bewaard en beschreven en via tentoonstellingen, publicaties etc. opnieuw onder de aandacht van de mensen wordt gebracht. U kunt vrijblijvend uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te 3001 Leuven (IBAN KREDBEBB).

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief