Antwerpen Archieven Belgische Evangelische Zending Bibliotheek Bijbeldag Erfgoeddag Evangelischen Faro Ichtus Vlaanderen Interkerkelijke samenwerking KADOC KU Leuven LIAS Nieuwsbrief Reformatie Sunday School Times VIAA Vlaams Bijbelgenootschap Vrij Evangelische Gemeenten

E-nieuwsbrief 7-2: Winter 2016-2017

Winter 2016/2017
Archieven
Zoekplatform Limo
23 april 2017 Erfgoeddag
Digitalisering audiovisuele media
Public Relations en Publiekswerking
Website
Vrijwilligers gezocht
Collectie tijdschriften
Aanwinsten tijdschriften en boeken
In- of uitschrijven

Winter 2016/2017

Het jaar 2017 zal wereldwijd bol staan van de activiteiten rondom de herdenking van 500 jaar Reformatie. Op 31 oktober 1517 maakte de Duitse monnik 95 stellingen bekend waarmee hij een academisch debat wou openen over toenmalige misstanden in de Rooms-Katholieke kerk. Het debat is er niet gekomen. Maar deze daad bleek uiteindelijk wel een sleutelmoment te zijn geweest in de ontstaansgeschiedenis van het protestantisme. De woorden en publicaties van Luther en diens medestanders vonden ook in onze contreien weerklank. Allerlei publicaties en activiteiten proberen deze historische mijlpaal onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Dankzij het feit dat eeuwenlang er zorg is gedragen voor het protestants erfgoed; kunnen al deze initiatieven rijk gestoffeerd worden met informatie uit oorspronkelijke bronnen. Ook de huidige protestants-evangelische gemeenschap produceert een breed palet aan bronnen voor het hedendaags publiek. Door deze publicaties, zowel digitaal als op papier systematisch op te nemen in ons documentatiecentrum wil Evadoc een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over heden en verleden van deze stroming binnen het christendom. Uw steun, in welke vorm dan ook, is daarom meer dan welkom. Zowel de toekomstige generaties als de huidige gebruikers van onze groeiende collectie zullen u dankbaar zijn.

Archieven

Het is altijd een bijzonder moment als een verloren gewaand archief plots opduikt. Onlangs werd het voorzittersarchief van de Antwerpse Bijbeldag voor d1952_bijbeldage periode 1946-1976 aan Evadoc geschonken. Deze jaarlijkse ontmoetingsdag begon in 1946 als een reünie van het netwerk van protestantse jongeren die als dwangarbeiders in Duitsland werden tewerkgesteld en de kerken waartoe zij behoorden. Het groeide snel uit tot een massabijeenkomst met bezoekers uit binnen- en buitenland. Het voorzittersarchief geeft een mooi inzicht in de interkerkelijke contacten in de regio Antwerpen in het derde kwart van de twintigste eeuw. Behalve notulen, affiches, programmaboekjes en documentatie is er ook een beperkte fotocollectie bewaard. Bijgevoegde foto uit 1952 toont aan dat het protestantisme toen bij sommigen nog publieke weerstand opriep.
Verder is er afgelopen zomer gebruik gemaakt van een jobstudent om de verwerkingsachterstand van archieven wat in te lopen. Hierdoor is onderstaande aanvulling op het archief van het Vlaams Bijbelgenootschap inmiddels verwerkt en toegankelijk via de catalogus. Het tweede archief waaraan de jobstudent heeft meegewerkt, dat van de studentenbeweging Ichtus Vlaanderen, zal binnenkort eveneens geïnventariseerd zijn.

 

 

 

Zoekplatform Limo

Een tijdje geleden is KADOC overgeschakeld op de publiekscatalogus LIMO. Dit heeft als voordeel dat u sindsdien via één zoekmachine toegang krijgt tot alle ontsloten erfgoedcategoriën. Met andere woorden, het is veel uitgebreider dan een catalogus van gedrukte en digitale publicaties. Sinds enige tijd is het opnieuw mogelijk om uw zoekresultaten te beperken tot de Evadoc-collectie. Hiervoor klikt u op de knop ‘geavanceerd zoeken’ en beperkt het zoekdomein tot de Evadoc-collectie.

17e  Erfgoeddag

Op zondag 23 april 2017 vindt de zeventiende editie van de Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel plaats. Als thema is gekozen voor zorg. Een inspiratiegids kan u op weg helpen om te bedenken hoe u mee zou kunnen doen. erfgoeddagOok wij willen u op weg helpen. Een invalshoek zou kunnen zijn hoe de armenzorg in uw kerk/denominatie of organisatie door de jaren heen heeft gefunctioneerd. Een andere optie is bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen. Welke evolutie heeft het onderwijs in zondagsschool en kindernevendiensten meegemaakt. Ongetwijfeld zijn er nog v

ele manieren hoe u het protestants-evangelisch erfgoed onder de aandacht van het brede publiek kunt brengen. Evadoc is bereid om zo mogelijk u te helpen bij het organiseren en uitvoeren van een activiteit onder de vlag van de Erfgoeddag. U hebt nog tot woensdag 11 januari 2017 om u in te schrijven.

Digitalisering audiovisuele media

In vorige nieuwsbrieven hebt u al kunnen lezen hoe ook protestants-evangelisch audiovisueel materiaal gedigitaliseerd wordt via het VIAA. Via deze weg is inmiddels al meer dan 100.000 uur aan beeld en geluidmateriaal verwerkt. Momenteel wordt een kwaliteitscontrole gedaan op het eerste gedigitaliseerde materiaal dat door Evadoc werd aangeleverd. Dat betrof audio-cassettes en U-matic video’s. De eerste indruk is dat enerzijds deze digitalisering niets te vroeg kwam. Sommige opnames waren al geheel of gedeeltelijk onleesbaar geworden. Anderzijds is de kwaliteit van andere opnames nog opvallend goed. We zullen u op de hoogte houden wanneer, op welke wijze en onder welke voorwaarden u toegang tot deze mediatheek kunt krijgen.
Momenteel zijn Betacam-video’s en de meest aangetaste pellicules van de Protestantse Omroep het voorwerp van digitalisering.

Public Relations en Publiekswerking

De afgelopen maanden was Evadoc met een stand aanwezig op de ontmoetingsdagen van de Vrije Evangelische Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Pinkstergemeenten en de  Assemblées Protestantes Evangéliques de Belgique. De aanwezigheid op dergelijke dagen blijkt een belangrijk instrument te zijn in het verhogen van de naamsbekendheid en het verwerven van nieuwe stukken. Ook biedt het de kans om informeel met mensen te praten over het belang van goed archiveren en hoe wij daarbij met raad en daad kunnen helpen.

Website

Op de website is rubriek FAQ verder uitgebreid. Naast de vragen over het functioneren van de leeszaal, kunt u hier nu ook antwoorden vinden op de belangrijkste vragen over onze dienstverlening.

Vrijwilligers gezocht

Heb je tijd over en wil je ons helpen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Samen gaan we dan kijken wat je zou kunnen doen. Wij hebben zowel werk dat je thuis kunt doen als werk waarvoor je naar Leuven moet komen. Ook zoeken we nog een native speaker die onze website naar het Engels kan vertalen.

Collectie tijdschriften

Tijdens het aimg_20160708_094335407-1cademiejaar 2015-2016 kreeg Evadoc assistentie van ETF-student Isaak Deman om een groot aantal tijdschriften beschikbaar te maken voor de lezer. De foto geeft u een indruk van een groot deel van het verwerkte volume. Isaak was te bescheiden om naast het resultaat van zijn werk te poseren. Naast recente tijdschriften, gaat het ook om een belangrijke collectie oude publicaties zoals de Sunday School Times. Het was als oorlogsreporters voor dit tijdschrift dat Ralph en Edith Norton, stichters van de Belgische Evangelische Zending, regelmatig publiceerden over hun activiteiten onder Belgische soldaten in London, Frankrijk en België. Dit tijdschrift geeft ons een unieke inkijk het Noord-Amerikaanse netwerk en het gedachtengoed van Belgische Evangelische Zending tijdens het Interbellum.img_20160708_094216367_hdr

 

 

 

Aanwinsten boeken en tijdschriften

De afgelopen maanden is onze collectie zowel met nieuwe als oude publicaties verrijkt. Hieronder een greep uit onze aanwinsten:

Nieuwe publicaties:

 • Gottlieb Blokland, Geloof alleen! Protestanten in België: een verhaal van 500 jaar
 • Herman Aerts, Het PEGO in beeld. Didactiek van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs
 • Espoir, Armée du Salut
 • Dans son Répos, Letizia Thomas
 • Raymond R. Hausoul, Michael Verseput, Veerle Biesbrouck, De klokkenluider van Wittenberg

Oudere publicaties

 •  Complete verzameling kerkblaadjes Evangelisch Centrum Deurne tijdens de ambtsperiode van Ds. Kommer Groeneveld
 • A. Dirkzwager, Evangelie uit 19 psalmen
 • Adri van den Berk, De praktijk van de dienstleider
 • B.W. Ganzevoort, Is Rome een gevaar ?
 • Christian A Schwarz, Gemeenteopbouw in de praktijk
 • Christian Mertens, Bekeert u ! Alleen Jezus Christus is de redding
 • Darien Cooper, Etre l’épouse d’un homme heureux
 • Dirk Lemmens, Jef De Vriese, Omzien naar elkaar. Basiszorg in de christelijke gemeente
 • Frans van Dijk, Bijbelse Archeologie
 • G Blokland, E Verheye, Cursus Homiletiek
 • George Williams, pionnier des unions chrétiennes des jeunes gens
 • Guido De Kegel, Achtergronden bij het boek De Handelingen der Apostelen
 • Guido De Kegel, Bijbelstudiemethodiek
 • Guido De Kegel, De Eerste Stappen in het Geloof
 • Guido De Kegel, De Geschiedenis van het Nieuwe Testament
 • Guido De Kegel, Het Geven van een Boodschap
 • Guido De Kegel, Pastorale Principes in De Psalmen
 • Jan T.J. Mulder, Gerrit Houtman, Opvoeden, last of uitdaging?
 • Johan Lukasse, lijden en een God van liefde ?!
 • Johan Lukasse, Wout van WIjngaarden, Honing in de raat
 • Klaas Sluys, Das Wunder von Boechout
 • Leo Proot; Omgaan met stress
 • Martin Symons, Demonie in de gemeente?
 • Neil T. Anderson, Op weg naar vrijheid in Christus
 • Paul G. Hiebert, Genezing en het Koninkrijk
 • Richard Onebamoi, Principes Du Royaume Pour Le Leadership (Scepter Publishing)
 • Robert De Telder, De Nieuwe Orde in opkomst
 • Toos Rosies, Geluk ligt in een klein hoekje
 • Toos Rosies, Polished but not perfect
 • Wout van Wijngaarden, Dirk Schutijser, Gerrit Houtman, De Bijbel en alcohol
 • Wout van Wijngaarden, De armoede van de rijkdom
 • Bethesda, werkboek jongeren en sexualiteit
 • Bijbelkursus per korrespondentie (14 lessen)
 • Catechismus, Evangelische Methodistische Kerk
 • Christus gevonden
 • De Bijbel door : 11 groepsbijbelstudies :David
 • De Bijbel door : 4 groepsbijbelstudies : lofprijzingspsalmen
 • De Bijbel door : 5 groepsbijbelstudies : het karakter van God
 • De Bijbel door : 6 groepsbijbelstudies over gebed
 • De Bijbel door : 7 groepsbijbelstudies  in Hosea
 • De Bijbel door : 7 groepsbijbelstudies : het leven van Jozef
 • De Bijbel door : 8 groepsbijbelstudies in de Filippenzenbrief
 • De Bijbel door : 8 groepsbijbelstudies in Efeziërs
 • De leer van Rome, onderzocht en beoordeeld volgens de leer der H. Schrift, 1878
 • Het Koninkrijk der Hemelen
 • Jezus, 5 ontdekkingsbijbelstudies uit het Lukasevangelie, handboek leiders
 • IDEA, Alliance Evangélique Francophone de Belgique
 • Tijdschrift Echos de la Pastorale
 • Le Messager, Eglise Protestante Evangélique de Sambreville
 • Hear my Cry, Poems and Prayers
 • Bijbel in Gewone Taal, de eerste teksten
 • Oude woorden, nieuwe lezers, lesbrief over Papoea Nieuw-Guinea
 • Het Goede Nieuws doorgeven, werkboek
 • Volhard in het gebed, werkboek
 • Sanibona, bijbels voor kinderen in Zimbabwe
 • Verslag van het Belgische en Buitenlandse Bijbel-genootschap, Brussel 1839
 • Marcus, een reportage
 • Help ! Ik lees de Bijbel
 • G.W. Lorein (red) Naar een nieuwe Bijbelvertaling ?
 • Marcus Magazine
 • Lezenderwijs, cursus bijbellezen, werkboek
 • Blik op de bijbel, werkboek bijbelkennis
 • De bijbel aan het woord ; Werkboek voor de catechese
 • L’Evangile du Dimanche suivant la Lectio Divina, Année B : Marc
 • Jezus, 5 ontdekkingsbijbelstudies uit het Lukasevangelie, handboek leiders
 • De ontmoeting, Remmelt Mastebroek, François Geysen

 

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief