Archieven Evangelischen Faro Grijze literatuur LIAS Nieuwsbrief VIAA Vlaanderen

E-Nieuwsbrief 7-1 Zomer 2016

Zomer 2016
Website
Vluchten en erfgoed
Canterbury
Jobstudent
Digitaal archief
Aanwinsten
In- of uitschrijven

 

 

Zomer 2016

De eerste zes mabron:VRT Mediaanden van dit jaar is er al heel wat regen gevallen in ons land. Heel wat mensen hebben ook te maken gehad met wateroverlast. Het spreekt voor zich dat ook archieven zeer gevoelig zijn voor waterschade. Dat heb ik zelf mogen ondervinden toen we in 1996 naar Brugge verhuisden, waar ik als predikant van de Evangelische Kerk aan de slag ging. Omdat we niet alles direct een plaatsje konden geven, sloegen we een deel van onze spullen op in de kelder. Die was en bleef, zo werd ons verzekerd, altijd droog. Ik had beter moeten weten… Binnen een week stond er door een wolkbreuk een meter water in de kelder. Gelukkig had ik er geen archief opgeslagen, maar er lag wel heel wat zondagsschoolmateriaal. Dat was in één klap onbruikbaar geworden. Hoewel de kelder dus een ideale plaats lijkt om zaken op te slaan die je niet direct meer nodig hebt, is het absoluut af te raden om daar je archief,  op papier en/of digitaal, te bewaren.

Website

Regelmatige bezoekers van de website zullen al opgemerkt hebben dat de website enkele aanpassingen heeft ondergaan. Nieuw is de FAQ-rubriek. Momenteel bevat dit enkel vragen met betrekking tot de leeszaal. In de toekomst zullen ook andere onderwerpen aan deze rubriek worden toegevoegd. Verder aan op de contactpagina een antwoord-formulier toegevoegd. Wie met vragen zit kan ze hier rechtstreeks stellen en hoeft niet eerst naar zijn email-programma te gaan. Tot slot zijn we ook enorm blij dat de Franstalige versie van de website weer online staat. Hartelijk dank aan Lydie Buda die dit geheel vrijwillig voor ons heeft willen doen.

Vluchten en erfgoed

In het juni-nummer van Faro, tijdschrift over cultureel ERFGOED staat het thema vluchten centraFaroal. Eén van de items bestaat uit een aantal foto’s uit erfgoedcollecties met als thema vluchten, waar actuele vluchtelingen op reflecteren. Twee van deze foto’s komen uit het BEZ-archief dat Evadoc beheert. Op de foto’s is te zien hoe geschenken van Amerikaanse christenen in het bijzijn van Koningin Elisabeth worden uitgedeeld aan Belgische kinderen, gevlucht uit de frontstreek. Een Iraakse vluchteling legt een verbinding met kind-vluchtelingen die zich nu in België bevinden. Overigens zijn in andere artikelen ook verbindingslijnen te trekken met het Belgisch protestantisme.

Canterbury

Evadoc houdt al geruime tijd contacten met de Britse Religious Archives Group (RAG), een informele organisatie waarin de zorg voor het Brits religieus erfgoed centraal staat. Omdat het Belgisch protestantisme van ouds banden heeft met haar geloofsgenoten aan de andere kant van de Noordzee en Evadoc bovendien een adviserende rol vervult voor de Anglicaanse gemeenschap in België, zijn contacten met Britse collega’s een waardevol RAG_2016element in de werking van Evadoc.
Tot voor kort verliepen de contacten via e-mailverkeer. Om diverse redenen was het tot nog toe niet mogelijk geweest de jaarlijkse conferentie van RAG, een ideaal moment voor nadere kennismaking en netwerking, te bezoeken. Dit jaar lukte het wel. Op maandag 9 mei was het verzamelen geblazen in de historische gebouwen van Canterbury Cathedral. Dit bood de gelegenheid om onder andere te spreken met de archivaris van de British and Foreign Bible Society, die een lange geschiedenis van bijbelcolportage in ons land heeft gehad, en de archivaris van de Evangelical Alliance, waar ongetwijfeld ook een en ander aan boeiend materiaal aanwezig zal zijn met betrekking tot België.

Jobstudent

Dit jaar zal Evadoc voor het eerst met een jobstudent werken. De bedoeling is dat op deze manier de opgelopen achterstand in de verwerking van archief fors zal worden teruggedrongen. Ook zullen er heel wat uurtjes kruipen in het klaarmaken van filmmateriaal van de Protestantse Omroep voor digitalisering bij het VIAA. In de volgende nieuwsbrief zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de realisaties van deze operatie.

Digitaal archief

Tijdens gesprekken over het bewaren van het digitaal archief van kerken en protestants-evangelische organisaties hoor ik regelmatig de opmerking dat men wel iemand in huis heeft die ‘iets’ van informatica weet en een lokale server heeft opgezet of de archiefstukken op een externe harde schijf heeft opgeslagen. De gesprekspartner is er duidelijk gerust in dat alles goed geregeld is voor tijd en eeuwigheid.bron: Acanthis

Toch is dat maar schijn. Een lokale server of externe harde schijf kunnen niet de garanties bieden van een e-depot. Zo’n bewaardepot voor digitale data garandeert bewaring op heel lange termijn. Dat vereist een duurzame, veilige, toegankelijke en integere opslag in een zogenaamd e-depot.
In het e-depot wordt elk bestand een consultatie- en een archiefkopie gemaakt in formaten die de leesbaarheid op lange termijn (> 50 jaar) verzekeren. Indien nodig worden op een gegeven moment de formaten ook omgezet naar nieuwe formaten. Want wat heb je aan bewaarde digitale documenten als je ze in de toekomst niet meer kunt gebruiken via de dan gangbare software?
U begrijpt dat het opslaan van de data in een formaat voor lange termijn bewaring enerzijds en een formaat waarin de gebruiker de stukken kan raadplegen – bijvoorbeeld PDF of Word – anderzijds heel wat meer expertise en opslagcapaciteit vereist dan wat aanwezig is in de kerken en organisaties. Ook een lange bestaansgarantie bieden is geen vanzelfsprekendheid.
Door de samenwerking met KADOC-KU Leuven kan Evadoc een opslag aanbieden in LIAS, een up-to-date e-depot dat aan alle technische vereisten voldoet en ook goed beveiligd is. Meer informatie over LIAS vindt u hier. Ook kunt u altijd contact opnemen met de Evadoc consulent om de mogelijkheid van een eventuele opslag in LIAS te bespreken. In de volgende nieuwsbrief zullen we ingaan op een goede orde op de diverse digitale dragers waarvan we gebruikmaken.

Aanwinsten

In deze rubriek vind u een greep uit de aanwinsten van de afgelopen maanden :
Uitgegeven in eigen beheer :
•    Wido Bourel, Kinderen van de beeldenstorm
•    Robert De Telder, De zonaanbidder : Achnaton, de strenge en hardvochtige farao volgens de profeet Jesaja
•    Verschillende brochures van Christelijk centrum voor hulpverlening en vorming Bethesda
•    Johan Lukasse, Zending en Evangelisatie in België en de benadering van de Rooms katholieke mens
•    Catechismus, Evangelische Methodistische Kerk
•    G. Liagre, Het Hugenotenkruisje
•    Verschillende brochures van het International Correspondence Institute
•    Jubileumbrochure Leger des Heils België
Uitgegeven bij een uitgever
•    Egbert Rooze en Paul de Witte, De Messias en de macht van Rome, Halewijn/Skandalon, 2016
•    Arno Lam en Emile Vanbeckevoort, Wake Up !, Het Zoeklicht, 2015
•    Christian Piette, Licht op Jehovah’s getuigen, Uitgevers van Bijbelse Literatuur, 1982
•    Frans Blokland, Maria aan de voet van het kruis, De Bolder, 1992 ( ?)
•    Jart Voortman, Open geloven, Kok, 2015
•    Wim Kok en Raymond Hausoul, Jezus geneest, Gideon, 2016
(Elektronische) Tijdschriften
•    St Johns Parish Magazine, Anglicaanse kerk Gent
•    Nieuwsbrief St George Anglican Church Ieper
•    Nieuwsbrief Finse Kerk te Brussel
•    Espoir, tijdschrift van het Leger des Heils in België
•    Aanvulling collectie tijdschrift De Open Poort
Archieven
•    Aanvulling archief Vlaams Bijbelgenootschap (foto)
•    Archief en boeken Lukas Vandersteene

Tot slot vermelden we dat we van Claude Van Maelsaeke en Philippe GernaeyMarnix een hele collectie oude publicaties hebben gekregen met betrekking tot het Protestantisme in onze contreien. Een stempel in één van die boeken trok de aandacht. Het boek Opstellen en Schetsen door P.J. Andriessen uit 1879 was dus bezit van een kleine protestantse bibliotheek voor Belgische geïnterneerde soldaten in Kamp Zeist die zich daar tijdens de Eerste Wereldoorlog bevonden. Deze bibliotheek was het initiatief van Vlaamse evangelist Jaak F. Decoster. Helaas zullen we nooit weten wie dit boek allemaal gelezen heeft en welke (blijvende) invloed dit op hun leven heeft gehad.

In- of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Via deze link kunt u zie in- of uitschrijven op de Evadoc nieuwsbrief