Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief juni 2013

4e jaargang nr. 1, juni 2013

INHOUD

Zomer 2013

Aanwinsten

Publiekswerking

Lezing Sébastien Fath

Protestantse Hoofdbedekking onderzocht

Vrijwilligers gezocht

Zomer 2013

Naar goede gewoonte zet Evadoc de zomer in met een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar.

Aanwinsten

Evadoc ontving via twee kanalen belangrijke documentatie en archief in verband met de De Evadoc-collectie is het afgelopen half jaar verrijkt met diverse materialen van en over de Vlaamse Pinksterbeweging.Rietdijk Vanuit het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werd zowel documentatie als archief ontvangen uit de Hollenweger Collectie en de Asuza collectie, nr 241, aangevuld met materiaal uit de privé collectie van Prof. Dr. Cees van der Laan. Het gaat hierbij om verschillende tijdschriften waarin geregeld artikelen verschenen over de pinksterbeweging in Vlaanderen, brochures van Johan Rietdijk en interviews die afgenomen werden tijdens de research voor het boek‘Pinksteren in beweging : vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen,’ (ISBN: 9024222133). Het archief hoofdzakelijk handgeschreven Bijbelstudies van Johannes Rietdijk, merendeels geschreven tussen 1922 en 1930. Johan Rietdijk (1901-1986) studeerde aan de Bijbelschool van de Belgische Evangelische Zending toen hij de veel oudere Anke van Hoften leerde kennen (1874-1975). Toen hij de relatie aanhield, werd hij van school gestuurd. Kort hierna kwam hij in contact met pinksterpionier Cornelis Potma. Toen deze enkele jaren later stierf zette Rietdijk zijn werk voort en werd de stichter van de eerste pinksterkerk in Vlaanderen. Van 1930 – 1933 kwam men samen op het Kiel, om daarna een eigen kerk te bouwen in Hoboken. Van hieruit werden vervolgens andere pinksterkerken gesticht. Het archief bevat ook een boekje met de namen en adressen van de eerste leden van de kerk te Hoboken.Van Ignace Demaerel werd ook archief en documentatie ontvangen. Dit bevatte een brochure die in de HDC collectie ontbrak, zodat Evadoc nu nagenoeg de volledige collectie brochures van Johan Rietdijk bezit. Verder ondermeer een verzameling van het tijdschrift ‘De Trooster’ (1954-1980), uitgegeven door de met Rietdijk verbonden vzw De Pinksterzending, pinkstergemeente Ichthus te Kortrijk en studentenbeweging University Action. Vermeldenswaard is ook de verzameling brochures met preken van William Branham (1909-1965), één van de voorlopers van de genezingsbeweging van de twintigste eeuw.Andere Nederlandstalige aanwinsten zijn ondermeer de in eigen beheer uitgegeven dichtbundel ‘In stille verwondering’ van Linda Smit, ‘Geestelijk bouwen’ en ‘Protestanten aan de Zandpoortvest te Mechelen-Zuid: een historie’ door Alexander Eberson, ‘Een niet geplande reis’ door Annette Hartman, de publicaties die in 2012 verschenen bij uitgeverij Face2face, digitale nieuwsbrief van de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen en enkele nummers van het tijdschrift Blikopener/De IJsbreker/IJsbrekers. De Franstalige collectie is aangevuld met twee boeken van Sarkis Pachaian, ‘Les Témoins de Jéhovah’ en ‘La Gloire à venir.’ George van Poecke schonk verschillende Nederlands- en Franstalige publicaties. Vermeldenswaard is zeker dat hierdoor de verzameling van het tijdschrift ‘Le Messager Evangélique’ gevoelig is uitgebreid. Dit tijdschrift was in de tweede helft van de twintigste eeuw een van de belangrijkste bronnen voor het Belgisch protestantisme en bevat veel biografische informatie over predikanten en sleutelfiguren uit heel België.De Engelstalige collectie werd uitgebreid met de nieuwsbrieven van Rance Bland, Sportsquest. Verder verscheen een artikel van Aaldert Prins over het archief van de BEZ en de activiteiten van de British and Allied Soldiers Evangelistic Campaign in de bundel ‘Mission, Memory and Communion: Documenting World Christianity in the Twenty-First Century’Tot slot vermelden we dat het archief van Gisella van Brusselt is aangevuld met audiovisueel materiaal. De in België geproduceerde en uitgegeven poppenserie ‘Le Boulevard des Enfants’ is hierin de meest in het oog springende aanwinst.

Publiekswerking

Als archiefconsulent van Evadoc werkte Aaldert Prins mee aan een opdracht van twee studenten van de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Het resultaat is terug te vinden op youtube. Op de studiedag over het migrantenmiddenveld, ‘Made in Flanders,’ op 20 april in Mechelen werd ingegaan op de specifieke problematiek van het erfgoed van de protestants-evangelische migrantenkerken. Op de symposiumdag van de Evangelische Alliantie Vlaanderen op 1 juni bestond de bijdrage uit een historische terugblik. De tekst van de lezing en die van de Antwerpse Geloofsverklaring waarnaar verwezen werd zijn in de rubriek downloads terug te vinden op de Evadoc-site. Verder was Evadoc met een stand aanwezig op de jaarlijkse 1 Mei-Bijbeldag in Antwerpen.

Lezing Sébastien Fath

De lezing van Sébastien Fath moest wegens ziekte van de spreker helaas worden afgelast. Momenteel wordt bekeken of hij zijn lezing alsnog op een later moment zal geven. Zodra hier meer over bekend is, zal dit via Facebook, mail en deze E-nieuwsbrief worden gecommuniceerd.

Protestantse Hoofdbedekking onderzocht

Zoals u kon lezen in de vorige nieuwsbrief heeft ETF-studente Marina Lamparter bij Evadoc stage gelopen. Naast het afnemen van verschillende interviews in het kader van het Oral History project heeft ze ook onderzoek gedaan naar het fenomeen van de religieuze hoofdbedekking bij vrouwen in de kerken van de denominatie Evangelische Christengemeenten Vlaanderen. Vanwege de beperkte duur van de stage werd het onderzoek beperkt to de provincie Antwerpen. Het is de bedoeling dat dit gebruik, dat onder het religieus immaterieel cultureel erfgoed gerekend kan worden, in de hele denominatie onderzocht zal worden. Het artikel waarin de resultaten van Lamparters onderzoek verwerkt zijn kan u vinden op via deze link.

Vrijwilligers gezocht

Evadoc werkt mee aan de relationele databank ODIS. Hierin is inmiddels al  heel wat informatie over protestants-evangelische kerken, organisaties, personen en archieven opgenomen. Er valt echter nog heel wat in te voeren ! Daarom is Evadoc op zoek naar mensen die mee willen werken en van thuis uit data willen invoeren. Heb je hiervoor interesse of ken je iemand die ons hiermee zou willen helpen, neem dan contact op via info@evadoc.be.