Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief december 2012

3e jaargang nr. 2, december 2012

INHOUD

2013
Lezing Sébastien Fath
Stagiair
Publiekswerking
Franstalig België
Comité van Aanbeveling
Internationale contacten
Aanwinsten

2013

Evadoc wil u bij deze het beste wensen voor het nieuwe jaar! Tweeduizenddertien is voor ons het begin van een nieuwe beleidsperiode. In oktober 2012 heeft Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege, haar beslissing over het KADOC-KU Leuven beleidsplan 2013-2017 bekend gemaakt. Zoals u in de vorige e-nieuwsbrief kon lezen, is de Evadoc-werking hierin opgenomen. De subsidie voor de Evadoc-werking blijft op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. Daarmee kunnen we onze basistaken blijven uitvoeren. We zijn er van overtuigd dat door de gestage aangroei van documentatie en archief Evadoc meer en meer onderzoekers ten dienste kan zijn bij de bestudering van de protestants-evangelische kerken en bewegingen in Vlaanderen, in de Belgische en internationale context. Minstens even belangrijk is onze opdracht om kerken en organisaties met raad en daad bij te staan op het vlak van hun archiefvorming en archiefbewaring. Ook zullen we ons steentje blijven bijdragen om op verschillende manieren het publiek kennis te laten maken met het protestants-evangelisch erfgoed.

Lezing Sébastien Fath

Op donderdag 14 februari 2013 komt de Franse historicus en socioloog Sébastien Fath op uitnodiging van Evadoc, KADOC en de Evangelische Theologische Faculteit naar Leuven om een lezing te geven met als titel ‘Immigrant Evangelical Churches in Europe and Social Integration: Mapping the phenomenon.’ Deze lezing, met gelegenheid tot het stellen van vragen, zal hij van 14:00 – 16:00 verzorgen aan de ETF en van 17:00 – 19:00 in KADOC in het kader van de KADOC-KU Leuven Seminaries. De lezing aan de ETF is bedoeld voor studenten theologie, voor betrokkenen uit deze nieuwe immigrantenkerken, maar ook zeker voor oudsten, voorgangers en andere verantwoordelijken uit de gevestigde protestantse en evangelische kerken. De lezing bij KADOC is gericht op onderzoekers van binnen en buiten de KU Leuven.
Zoals de titel reeds aangeeft behandelt Dr. Fath de Evangelische migrantenkerken die de laatste twee decennia overal in Europa als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Hij zal onder andere ingaan op de vraag wat dit fenomeen betekent voor de gevestigde kerken en hoe deze nieuwe kerken al dan niet de sociale integratie bevorderen. Dr. Fath is auteur van een vijftiental boeken en permanent onderzoeker aan het Centre national de recherche scientifique, CNRS, te Parijs. Hij is ook lid van de GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcités), dat onderzoek doet naar godsdienst en secularisatie. Hij houdt zich met name bezig met de interculturele reflectie op Maatschappij, Politiek en Godsdienst.
Deelname is gratis, maar voorgaande inschrijving is verplicht. Seminar ETF             Seminar KADOC

Stagiair

Ik wil u graag laten kennismaken met een studente van de ETF die dit academiejaar stage loopt bij Evadoc.

Pasfoto_Marina_LamparterMijn naam is Marina Lamparter. Ik ben 22 en studeer aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Ik zit in het derde jaar van de bachelor en daar hoort ook een stageperiode van acht weken bij. Ik was op zoek naar een stage die gericht is op onderzoek. Mijn interesse in de geschiedenis en de huidige realiteit van de verschillende kerken in België bracht me bij Evadoc. Daar kreeg ik het voorstel om onderzoek te doen naar het immaterieel cultureel erfgoed van protestants-evangelische kerken in Vlaanderen. Dit houdt in dat ik verschillende kerken en hun voorgangers ga bezoeken om vragen te stellen naar wat er precies specifiek is voor die bepaalde kerk en denominatie, wat de gebruiken zijn en hoe die in de loop der jaren zijn veranderd. De resultaten van dat onderzoek zal ik documenteren bij Evadoc. Een ander deel van mijn stage is het vastleggen van de mondelinge geschiedenis van de protestants-evangelische stroming in België. Hiervoor zal ik interviews afnemen van christenen die op het einde van een veelbewogen loopbaan staan en die graag over hun belevenissen willen vertellen. Die interviews worden opgenomen en bewaard in de archieven van Evadoc, zodat deze interessante verhalen bewaard kunnen blijven. Ik vind dit een enorm boeiende stage, ik kijk ernaar uit om me te verdiepen in interviewtechniek en ik ben benieuwd naar wat het onderzoek zal opleveren.

Publiekswerking

TandemEvadoc was nauw betrokken bij Tandem, het eenmalig magazine over het jubileum van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV). Zo werden illustraties aangeleverd uit het rijke BEZ-archief en was Aaldert Prins hoofdredacteur. Hij nam ook enkele artikelen voor zijn rekening. Het magazine, dat een helikopterview wil geven van de evangelische beweging in Vlaanderen, werd gepresenteerd op 1 november in het Capitole te Gent tijdens het speciale avondprogramma van de Vlaamse Evangelische Familiedag.
In de E-nieuwsbrief van december 2011 kon u al lezen over onze medewerking aan de tentoonstelling Gott mit uns in de IJzertoren in Diksmuide. ERTS, de Evangelische Radio en Televisie Stichting, heeft hier haar uitzending van 7 november jongstleden aan gewijd. Coördinator Peter Verplancke verzorgde deskundig commentaar, aangevuld met bijdragen van Johnny Stroobant en Aaldert Prins.
Op 6 december organiseerde het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, het CRKC, een studiedag over religieus immaterieel cultureel erfgoed. Evadoc belichtte hier de aanstelling van predikanten in de VPKB als voorbeeld van protestants-evangelische zijde. Immaterieel cultureel erfgoed omvat gewoontes, gebruiken of kennis die deel uitmaken van het collectief geheugen en vaak ook vandaag nog voortleven, al dan niet in een iets gewijzigde vorm. Het is de bedoeling om in de komende tijd al het protestants-evangelisch immaterieel erfgoed te inventariseren.

Franstalig België

FONDERFRANSDe folder, waarin Evadoc haar ontstaan en werking uitlegt, is sinds kort ook in het Frans verkrijgbaar. Ze werd voor het eerst uitgedeeld op La Convention, de jaarlijkse conferentie van de Franstalige kerken van de BEZ en de daaruit ontstane denominatie Association des Eglises Protestantes Evangéliqe Belge (AEPEB). In de loop van de komende weken zal de folder verzonden worden aan de Franstalige protestants-evangelische kerken in België. U kunt deze folder echter ook zelf bij ons aanvragen.

 

 

Comité van Aanbeveling

Graag laat ik Jean Louis Simonet aan het woord waarom hij Evadoc aanbeveelt.

Waarom een evangelisch archiefcentrum in België? Het bestaan van de evangelische kerk, als een belangrijk onderdeel van Gods heilsplan voor de mensheid, maakt deel uit van de bestaansgeschiedenis van de mens. Als christenen zijn we blij dat Jezus onderdeel werd van deze geschiedenis, door geboren te worden in Bethlehem. God nam de moeite deze gebeurtenis te ‘archiveren’ in Zijn Woord. Hij zorgde ervoor dat dit in geschreven vorm is bewaard gebleven tot op vandaag, beschikbaar voor iedereen die hiervan kennis wenst te nemen.
De geschiedenis van onze kerken, organisaties en evangelische personen heeft natuurlijk niet zo’n groot belang als dat van de menswording van Jezus. Toch kunnen historici, sociologen en andere onderzoekers zich hierin met recht en rede interesseren. En als wij, ondanks de zwakheden die inherent zijn aan ons menselijk bestaan, niets te verbergen hebben, is het spijtig dat door nalatigheid, onwetendheid of een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel documenten betreffende onze protestants-evangelische eredienst spoorloos kunnen verdwijnen. Het is spijtig dat er zo weinig geweten is van inmiddels verdwenen kerken of organisaties, ook al zijn er soms nog mensen in leven die deze kerken of organisaties gekend hebben! Ik waardeer het dat onze Vlaamse broeders Evadoc hebben opgericht om deze lacune te dichten. Meer nog, dat zij de deur naar de Franstalige evangelischen open hebben gezet, zodat ook zij kunnen profiteren van de competenties die de Heer hen gegeven heeft op het vlak van het behoud van onze archieven. Moge de Heer Evadoc zegenen!

Internationale contacten

DABOH

Deze zomer was archiefconsulent Aaldert Prins aanwezig op het vierjaarlijkse congres van de International Association for Missionary Studies (IAMS) in Toronto. Dit lijkt op het eerste gezicht niet direct iets met Evadoc te maken te hebben. Niets is echter minder waar. Eén van de werkgroepen is getiteld DABOH, wat een afkorting is voor Documentation, Archives, Bibliography and Oral History. In deze werkgroep werden diverse papers voorgelezen over zendingsarchieven. Hierbij ging het zowel over de inhoud van de archieven als de omstandigheden waarin ze bewaard worden en de mogelijkheden en / of moeilijkheden om ze te beschrijven. Vanuit Evadoc werd het BEZ-archief belicht. Eerst werden de inspanningen van het Amerikaans echtpaar Ralph en Edith Norton voor de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog belicht. Daarna werd getoond hoe het archief overgebracht werd naar het archief-depot van KADOC om er in optimale omstandigheden bewaard te worden. Tot slot kwam de beschrijving en de inventaris van het archief in scopeArchiv. De lezingen die tijdens de laatste drie conferenties van deze werkgroep werden gehouden verschijnen begin 2013 in boekvorm. In Toronto werden ook de eerste voorbereidingen getroffen voor een conferentie die in 2014 te Rome gehouden zal worden. De conferentie zal gaan over de mogelijkheden en obstakels van de nieuwe technologie voor de bewaring en beschrijving van zendingsarchieven en de bestudering van deze archieven.

Aanwinsten

Het afgelopen half jaar werd de Evadoc-collectie verder aangevuld met archief en documentatie. Enkele aanwinsten willen we graag aan u voorstellen.
Onmisbaar voor iedereen die zich wil verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de pinksterbeweging in Vlaanderen is de licentiaatsthesis van Ignace Demaerel uit 1990, getiteld ‘Tachtig jaar Pinksterbeweging in Vlaanderen (1909-1989) : een historisch onderzoek met korte theologische en sociologische analyse.’
Van de VEG ontvingen we ‘Onderweg met God,’ waarin twaalf mensen getuigen van hun geloofsleven in de dagdagelijkse praktijk.

Verder ontvingen we enkele Franstalige boeken over het Belgisch protestantisme.
Via Jean Dontaine ontvingen we de Périodique du Comité de Jeunesse des Eglises Evangéliques Francophones van november 1992 tot heden.
Het Institut Biblique Belge (IBB) schonk haar dubbelen van Le Messager Evangélique. Een tijdschrift in de tweede helft van de vorige en begin van deze eeuw rapporteerde over het reilen en zeilen van het protestantisme in België. We zijn nog steeds op zoek naar ontbrekende nummers. Wellicht bent u degene die ons hierbij kan helpen.
Verder ontving Evadoc het archief van de opgeheven Eglise Evangélique Libre te Damprémy en persoonsarchief van Jean Louis Simonet.
CoP_En3_2
Bijzonder is het archief dat ons geschonken werd door Gisella Van Brusselt. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van de Ghanese Church of Pentecost in België. Niet alleen bevat het archief informatie over het ontstaan en de werking maar bevat het registraties van diverse gebruiken die vallen onder het religieus immaterieel cultureel erfgoed.

 

 

Zowel voor het archief van Wycliffe-België als het archief van de Evangelische Gemeente Leuven (EGL) werden aanvullingen ontvangen. Bij de EGL gaat het over de audio-collectie preken en erediensten. Bij Wycliffe om documentatie die in het kader van bijbelvertaalprojecten werd uitgegeven.Elisabeth_Lemire

Bijzonder is ook het levensverhaal van Elisabeth Lemière. Als zeventienjarig meisje vertrok ze samen met Abe en Mary Kroeker naar Congo, waar ze vele jaren als zendelinge actief was. Deze bijzondere vrouw woont momenteel in een rusthuis in Canada. Haar dochter heeft het levensverhaalhaal aan de hand van brieven en interviews samengesteld en geïllustreerd met foto’s. Dit document gunt een zeldzame inkijk in de evangelische beweging in Vlaanderen in het Interbellum en de protestants-evangelische zending in Congo voor de Tweede Wereldoorlog.

Giften

Dankzij de intensieve samenwerking met KADOC kan Evadoc indirect genieten van subsidie van de Vlaamse overheid. Toch zijn bijkomende middelen wenselijk om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven handhaven en haar werking nog verder uit te bouwen. Iedereen die de werking van Evadoc een goed hart toedraagt wordt kan dit ondermeer tonen door ons financieel te steunen. Evadoc is dankbaar voor elke bijdrage die zij ontvangt. U kunt uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Heverlee (IBAN KREDBEBB).

Copyright © Evadoc Deze bladzijde van de Evadoc elektronische nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op 19 december 2012