Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief juni 2012

3e jaargang nr. 1, juni 2012

INHOUD

Inleiding: drie jaar Evadoc
Beleidsplan
Publiekswerking
Dienstverlening
Franstalig België
Comité van Aanbeveling
Internationale contacten
Aanwinsten

 

Inleiding: drie jaar Evadoc

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de vzw Evadoc werd opgericht als archief- en documentatiecentrum voor het protestants-evangelisch erfgoed. De oprichting van Evadoc werd ingegeven door de nood aan een professionele erfgoedwerking voor de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Datzelfde jaar werd een samenwerkingsprotocol met KADOC – KU Leuven ondertekend. KADOC is voor Evadoc een aantrekkelijke partner omwille van zijn jarenlange expertise op vlak van bewaring en toegankelijk maken van religieus erfgoed en omwille van de mogelijkheid van de KADOC-infrastructuur gebruik te maken. Dit samenwerkingsprotocol leidde tot het toekennen van subsidie van het Vlaams Ministerie van Cultuur, waardoor KADOC een deeltijds medewerker in dienst kon nemen die de Evadoc werking uitbouwde. In de afgelopen periode werd kerken, organisaties en sleutelfiguren beschreven in de contextuele databank ODIS. Ook werden diverse archieven verworven, waarvan verschillende al ontsloten zijn. Op het vlak van publiekswerking werd een folder ontwikkeld, werd een website gebouwd, een Facebook-pagina geopend en wordt twee maal per jaar via deze elektronische nieuwsbrief gecommuniceerd. Ook werden er zowel landelijke als regionale trainingsavonden ingericht om de basisprincipes van archiefzorg door te geven. Tot slot werden nationale en internationale contacten opgebouwd. In Vlaanderen gaat het naast KADOC om bijvoorbeeld Archiefbank Vlaanderen, CRKC , het expertisecentrum voor religieus erfgoed, FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en ODIS. In het vervolg van deze nieuwsbrief krijgt u naar goede gewoonte weer een blik op de veelzijdige werking van Evadoc in de afgelopen zes maanden.

Plannen voor de toekomst

De afgelopen twaalf maanden is hard gewerkt aan de planning van de Evadoc-werking voor de periode 2013 – 2017. De hoofdlijnen  zijn ook opgenomen in het KADOC beleidsplan dat inmiddels bij het Vlaams ministerie van Cultuur is ingediend. Evadoc wil ondermeer gerichte aandacht geven aan de zogenaamde migrantenkerken. Deze relatief nieuwe groep kerken maakt inmiddels een groot deel uit van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap in ons land. Door hen nu te benaderen en hulp aan te bieden in het opzetten en bijhouden van hun archieven en documentatie zullen we een belangrijke bijdrage bieden aan de registratie van de geschiedenis en ontwikkeling van deze kerken en geloofsgemeenschappen.

Publiekswerking

Heverlee-conferentie

 bezinventarisEvadoc werkte mee aan de Heverlee-conferentie van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, die de titel ‘Weg van Rome, op weg naar….?” had meegekregen. Op deze studiedag over identiteit gaf Aaldert Prins een lezing over historische ontwikkelingen binnen de Belgische Evangelische Zending (BEZ) op het terrein van doop, kerklidmaatschap, kerkenraad en financiële onafhankelijkheid. Verder werd op deze conferentie de inventaris van het archief van de Belgische Evangelische Zending gepresenteerd. Deze is te raadplegen in Lias. Als u in Fulltext ‘Belgische Evangelische Zending’ ingeeft, krijgt u bovenaan de lijst van zoekresultaten het archief van de BEZ. U kunt dan doorklikken naar de verschillende onderdelen van het archief. Bent u op zoek naar een specifiek persoon of onderdeel van het archief, dan kunt u dat trefwoord ook onmiddellijk ingeven. In de kolom context ziet u vervolgens de plaats van het dossier in de boomstructuur van het archief.

Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven

Op zaterdag 9 juni 2012 organiseerde KADOC te Mechelen een ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven. Voor het eerst werd deze dag ook opengesteld voor vrijwilligers van religieuze archieven buiten de rooms katholieke kerk. Vanuit de Evadoc-achterban waren drie personen aanwezig. Hieronder volgt een impressie door twee van hen.

Op zaterdag 9 juni hadden Marlies en Mirjam, twee vrijwilligers die in de bibliotheek van de ETF werken, de mogelijkheid om in Mechelen de Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven bij te wonen. Dit evenement werd georganiseerd door de KADOC – KU Leuven in samenwerking met Evadoc. In de ochtend kregen we vier lezingen over de technische aspecten van het beheren van archieven. In de namiddag hadden we het voorrecht om het archief van het Klein Seminarie te bezoeken. De archivaris was onze gids doorheen de school en het was indrukwekkend om zijn kennis over de lokale geschiedenis te horen. Hij gaf ons ook de nodige informatie over het opzetten van een archief. Het was de eerste keer dat deze studiedag open stond voor vrijwilligers uit protestants-evangelische hoek. We waren dan ook blij dat we door onze aanwezigheid een positief signaal konden geven aan de organisatoren. Verder zijn we nu overtuigd van het belang om een goed georganiseerd en bewaard archief te hebben. Ten eerste omdat het een deel is van het erfgoed en het veel waardevolle informatie bevat om de geschiedenis te reconstrueren. Ten tweede omdat men door het respecteren van de eigen geschiedenis, anderen er toe zal aanzetten om ook respect te tonen.

We hopen volgend jaar nog meer deelnemers van protestants-evangelische signatuur op deze studie- en ontmoetingsdag te mogen begroeten.

Facebook

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat er ook een Evadoc Facebook pagina bestaat. Maandelijks telt de pagina 200 à 300 unieke bezoekers. Om het nieuws op deze pagina te bekijken hoeft u overigens zelf geen Facebook-account te hebben. Om de pagina leuk te vinden heeft men wel een eigen account nodig. Momenteel zitten we bijna aan de 50 ‘likes’. Dit is een belangrijke drempel. Vanaf dit aantal zal de pagina namelijk meer gepromoot worden door Facebook. Vandaar nogmaals een oproep aan alle Facebook-gebruikers onder de lezers van deze nieuwsbrief om – indien u dat nog niet gedaan hebt – op de vindt-ik-leuk-knop te klikken van de Evadoc facebook-pagina.

Website

Het aantal bezoekers aan de website piekt tijdens de maanden dat de E-nieuwsbrief verschijnt. In de andere maanden ligt het aantal unieke bezoekers, net als bij de Facebook-pagina, tussen de 200 en 300 unieke bezoekers. Op de website zijn een aantal zaken aangevuld. In de rubriek Archieven kunt u zien welke archief-inventarissen inmiddels online te benaderen zijn. Ook is een aantal interessante links toegevoegd.

Dienstverlening

Evadoc werd via Dick Würsten gevraagd een rapport op te stellen over de archiefruimte van de Verenigde Protestantse Kerk in België, VPKB, in de Brogniezstraat te Brussel. Na een bezoek ter plaatse werd een rapport met aanbevelingen bezorgd aan de Synodale Raad van de VPKB. Recent liet Würsten weten dat mede op basis van dit rapport de Synodale Raad enkele besluiten heeft genomen betreffende de archieven en de archiefruimte. Zo zijn Daniël Smets, chef de Bureau en hijzelf aangesteld als verantwoordelijke voor deze archieven. Verder is een medewerker aangesteld om de archieven te inventariseren, te ordenen en te schonen. Ook worden protocollen opgesteld over het collectiebeleid en de toegang tot het archief. Tenslotte zullen maatregelen genomen worden om de bewaaromstandigheden beter te monitoren.

Franstalig België

Recent werd Evadoc gecontacteerd door Dr. Laurence Druez van het Algemeen Rijksarchief. Zij is in de provincie Luik verantwoordelijk voor de archieven van de protestants-evangelische kerkraden. In deze ontmoeting kon de werking van Evadoc worden uitgelegd. Ook werd nagedacht hoe er kan worden samengewerkt op het terrein van sensibilisatie in Franstalig België.

Comité van Aanbeveling

In deze rubriek laten we stuk voor stuk de leden van het Comité van Aanbeveling aan het woord. In deze nieuwsbrief is dat Peter Bordon, Algemeen Secretaris van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG).

PeterBordonGraag beveel ik Evadoc ten zeerste aan. Immers, het bewaren van ons evangelische erfgoed helpt ons om met grote dankbaarheid en vreugde terug te kijken hoe God Zijn gemeente gebouwd heeft in ons land en op wonderlijke manieren gewerkt heeft. Het helpt ons ook om telkens weer te zien dat Gods trouw boven het menselijk falen staat. In deze geschiedenis vinden we immers ook droevige zaken terug, veroorzaakt door menselijk denken en handelen, waardoor foute wegen zijn bewandeld. De komende generaties mogen leren uit wat goed is verlopen, maar ze zullen ook uit moeiten en fouten leren hoe het niet moet. In Gods Woord lezen we dat Zijn volk gebeurtenissen, waarbij God ingegrepen had, niet mocht vergeten. Deze opdracht geldt ook voor ons: laat ons niet vergeten wat God in het verleden in ons land gedaan heeft. Evadoc geeft ons de mogelijkheid om het ook op lange termijn te bewaren.

Peter Bordon

Internationale contacten

In Nederland zijn de contacten met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme [1800 – heden], het HDC, verder geïntensiveerd. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat door initiatief van Evadoc het archief van de gereformeerde theoloog Klaas Runia is herenigd. In het HDC was al (ontsloten) archief aanwezig van Runia aanwezig. In de door de ETF in 2005 verworven privé-bibliotheek van prof. dr. K. Runia bleek ook documentatie en archiefmateriaal te bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke notities die in de boeken staken. Deze stukken werden in Leuven bewaard tot er een geschikte bestemming voor gevonden werd. Begin juni werden deze documenten overhandigd aan archivaris Hans Seijlhouwer van het HDC. Sinds dit jaar neemt Evadoc ook deel aan de vergaderingen van de Nederlandse Commissie ter registratie van kerkelijke en semi-kerkelijke Protestantse Archieven (CPA). In dit overlegorgaan zijn de archivarissen vertegenwoordigd van protestantse denominaties en organisaties. In het verleden onderhield men ook al contacten met de archivaris van de VPKB. In 2013 plant men een symposium over een actueel thema waarvoor ook Vlaamse protestantse archivarissen en vrijwilligers zullen worden uitgenodigd.

In Duitsland was Evadoc aanwezig op een studie- en ontmoetingsdag van het Verband kirchlicher Archive in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche. Naast de mogelijkheid om de Evadoc-werking bekend te maken werden ook goede persoonlijke contacten uitgebouwd. Het is de bedoeling dat hierdoor Duitse onderzoekers sneller de weg naar Evadoc vinden. De contacten leidden ook enkele aanwinsten voor de Evadoc-collectie.

Aanwinsten

De Evadoc-collectie is de afgelopen maanden zowel archief als publicaties rijker geworden. Het gaat hierbij ondermeer om het in eigen beheer uitgegeven ‘Staan in de Storm’ door Frank Rooze, het persoonsarchief van H.J. Panhuis, een kopie van de kerkboeken van de Evangelische (Lutherse) Kirche te Malmédie (midden 19e eeuw – midden 20e eeuw) en publicaties van OCG De Olijfboom. Van Eli Sintobin mochten we een grote collectie publicaties ontvangen over de geschiedenis van het Belgisch protestantisme die hij door de jaren heen verzameld had. Het bevat onder andere publicaties van A.L.E. Verheyden en Emile Braekman.

Giften

Dankzij de intensieve samenwerking met KADOC kan Evadoc indirect genieten van subsidie van de Vlaamse overheid. Toch zijn bijkomende middelen wenselijk om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven handhaven en haar werking nog verder uit te bouwen. Iedereen die de werking van Evadoc een goed hart toedraagt wordt kan dit ondermeer tonen door ons financieel te steunen. Evadoc is dankbaar voor elke bijdrage die zij ontvangt. U kunt uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Heverlee (IBAN KREDBEBB).

Copyright © Evadoc Deze bladzijde van de Evadoc elektronische -nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op 19 juni 2012