Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief juni 2011

2e jaargang, nr. 1, juni 2011

INHOUD

Inleiding

Regionale studieavonden

Tentoonstellingen

Protestantisme

Franstalig België

Aanwinsten

LIAS

Comité van Aanbeveling

Giften

Inleiding

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de eerste E-nieuwsbrief van Evadoc verscheen. Velen – in binnen- en buitenland – hebben sindsdien de (elektronische) weg naar Evadoc gevonden. Door middel van deze halfjaarlijkse nieuwsbrief willen we met u in contact blijven en u informeren over tal van zaken betreffende Evadoc en haar activiteiten.

Regionale studieavonden

Dit najaar organiseert Evadoc beheer in samenwerking met KADOC provinciale trainingsavonden archiefzorg en beheer.
Deze trainingsavonden zijn gericht op iedereen die zich in kerk / gemeente, vzw of protestants-evangelische vereniging bezighoudt met het secretariaatswerk en het beheren van het eigen archief.
De bedoeling van deze avonden is om de basisbeginselen van archiefzorg op een concrete, toepasbare en verstaanbare wijze bij de deelnemers te introduceren.
Per provincie wordt één avond georganiseerd, zodat iedereen in staat wordt gesteld om binnen een redelijke afstand de training bij te wonen.
De data zijn:

Dinsdag 20 september 2011 in Ichtegem (West-Vlaanderen)

Vrijdag 14 oktober 2011 in Gent (Oost-Vlaanderen)

Maandag 24 oktober 2011 in Genk (Limburg)

Dinsdag 16 november 2011 in Deurne (Antwerpen)

Maandag 29 november 2011 in Zaventem (Vlaams-Brabant)

Dinsdag 6 december 2011 in Berchem (Antwerpen). Deze avond wordt de training in het Engels verzorgd en is specifiek gericht op de allochtone kerken.

De folder met programma, adressen en routebeschrijving is te vinden op onze website. Inschrijven kan zowel elektronisch als schriftelijk.

Wilt u deze data en de link naar de folder ook doorgeven naar andere mogelijke belangstellenden? Hierbij is bv. te denken aan (lokale) protestants-evangelische vzw’s ten behoeve van zending, diaconie, muziek enz. Wij zouden dat zeer op prijs stellen.

Het is de bedoeling om deze training op termijn ook in het Frans aan te bieden. Onder andere via deze E-nieuwsbrief zullen we u tijdig informeren waar en wanneer deze zullen worden ingericht.

Tentoonstellingen

Wij willen u graag attenderen op de boeiende fototentoonstelling De ziel van Holland zielvanholland

Welke invloed heeft het landschap op onze religieuze beleving? Heeft de calvinistische abstractie het Hollandse landschap hervormd of heeft de abstracte harmonie het geloof van de mensen bepaald? Thomas Coomans, docent architectuurgeschiedenis en monumentenzorg aan de K.U.Leuven, presenteert in de pandgangen van KADOC een treffende fotoreeks over de ziel van het Hollandse land. De gratis toegankelijke tentoonstelling De ziel van Holland, foto’s van Thomas Coomans loopt van 1 juli tot 17 september in de pandgangen van KADOC te Leuven.


Een voorsmaakje ervan vindt u hiernaast. De foto’s werden gepubliceerd in Stimulerende ambiguïteit. Ogen-blikken op de Ziel van Holland, uitgegeven bij Philip Elchers. Voor alle praktische informatie over de tentoonstelling kunt u terecht op de KADOC-website. Voor het boek verwijzen we u door naar <http://www.philipelchers.nl>.

Protestantisme

Het is nog ver weg, maar de eerste voorbereidingen – in samenwerking met KADOC – zijn begonnen voor een tentoonstelling in 2015 over het protestantisme. Net als bovenstaande tentoonstelling zal deze ook te zien zijn in de pandgangen van KADOC te Leuven.

Franstalig België

Na de Franstalige versie van de website volgt na de zomer ook de Franstalige folder. Dat is tevens het sein om ook actiever te worden in Franstalig België.

Aanwinsten

Van de Vrije Evangelische Gemeente te Koekelare ontvingen we een 18e eeuwse statenbijbel. Deze bijbel past binnen de Evadoc-collectie om diverse redenen. Zo hebben er ook Zuid-Nederlandse protestanten aan de totstandkoming van deze vertaling meegewerkt. Ook was tot het midden van de 20e eeuw de Statenvertaling de standaardbijbel in protestants-evangelische middens.

Van recente datum zijn dan weer een viertal boeken geschreven door Agnes Laurey van de Kempische Volle Evangelie Gemeente Rehoboth. Ook een tweetal cd’s die door deze kerk zijn uitgegeven zijn aan ons documentatiecentrum geschonken.

Tot slot wil ik nog het boek Belgisch Protestantisme in Perspectief door Guy Liagre aanstippen, dat door uitgeverij Houtekiet aan ons geschonken werd.

LIAS

LIASDoor de toenemende digitalisering van onze maatschappij komen er bij Evadoc ook meer en meer digitale bestanden binnen (tekstbestanden, e-mails, foto’s, websites etc). Net als de klassieke papieren objecten moeten ook deze digitale bestanden volgens de regels van de archiefbeginselen geselecteerd, beschreven, duurzaam bewaard worden. Bovendien moeten ze ook raadpleegbaar zijn. Dankzij de samenwerking met KADOC kan Evadoc ook gebruikmaken van LIAS, een archiefbeheersysteem annex digitaal depot, ontwikkeld door de K.U. Leuven, dat op 22 oktober aan het publiek werd gepresenteerd. Een uitgebreide beschrijving hiervan kunt u vinden in de KADOC-nieuwsbrief. Via LIAS zijn nu al de beschrijvingen van de bij Evadoc ondergebrachte archieven van Operatie Mobilisatie België, Joni and Friends Europe en het Vlaams Bijbelgenootschap online te raadplegen. De andere archieven zullen volgen zodra ze zijn verwerkt.

 

Comité van Aanbeveling

In Vlaanderen is George Harinck wellicht niet zo bekend. Hij is directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het NederlandsGeorge_Harinck Protestantisme (1800-heden) (HDC) van de Vrije Universiteit Amsterdam en van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Hij is bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg) en hoogleraar collectievorming en geschiedenis van het neocalvinisme in de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was vanaf de oprichting in 1989 betrokken bij de Vereniging van Christen-Historici (VCH) en heeft deze vereniging ook jarenlang als voorzitter geleid. In november 2005 verscheen bij Kok onder zijn eindredactie de Christelijke Encyclopedie (3e druk).

Waarom ik aanbeveel 

Het Nederlandse protestantisme bevindt zich niet op een eiland. Er zijn door de eeuwen heen contacten geweest met puriteinen en evangelicals in Engeland en Schotland en we lezen de Erskines en Alister McGrath. In het oosten ligt Duitsland, het land van de grote protestantse theologen Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer. Uit Denemarken kennen we Kierkegaard en Kaj Munk. Maar richting het zuiden lijken de contacten achter Breda te stokken en de invloed vanuit België schijnt afgedamd. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk sinds eind zestiende eeuw en tot 1853 in de noordelijke Nederlanden niet officieel aanwezig was en er alleen een Hollandse zending op na kon houden, zo lijkt België vanuit het protestantisme bezien een land nog niet in kaart gebracht.

Toch bevonden zich ook daar steeds protestanten en protestantse gemeenschappen. Nederlandse protestantse kerkgenootschappen hebben er gemeenten gesticht en zagen België sinds 1830 als het dichtst bij huis liggende zendingsgebied. Over de vraag of dat terecht was en of hier niet een Nederlands superioriteitsgevoel uit sprak jegens Vlaanderen is een onderwerp discussie. Maar feit is dat bekende protestanten als A. van Schelven, V. Hepp en J.H. Scheps in donker België het licht van het evangelie trachtten te verbreiden.

Maar wat er ook aan Nederlandse invloed op het Belgische protestantisme is uitgeoefend en hoezeer het ook vanuit Nederland moge zijn gevoed, het protestantisme was een bleef typisch Belgisch. Amsterdam is nu eenmaal Brussel niet en Kampen geen Heverlee. Onze zuiderburen waren wat losser, het stadsleven was er wat wufter – ik heb nooit gehoord dat Kuyper in Adamskostuum gesignaleerd werd voor een Amsterdams vensterraam; wel in Brussel – en het protestantse kerkelijke leven liet zich niet vangen in Nederlandse structuren.

Het protestantisme heeft altijd verschillende confessies gehad, gebonden aan verschillende landen en streken. Het is in dit licht een gezond teken dat het Belgische protestantisme nu zijn eigen geschiedenis bewaart en beheert in het Evadoc. Archiefbeheer is altijd een teken van zelfrespect en eigenwaarde. Nederlanders moeten misschien nog een beetje leren dat het protestantisme in België eigenstandig en vitaal is, maar het bestaan van het Evadoc maakt ons daarvan bewust. Laten we dus net als met Engeland, Duitsland en Denemarken ook het protestantse verkeer met België intensiveren. Nederlandse belangstelling voor en steun aan het Evadoc zou daarvan een mooi begin kunnen zijn.

George Harinck

Directeur HDC en ADC

Giften

Dankzij de intensieve samenwerking met KADOC kan Evadoc indirect genieten van subsidie van de Vlaamse overheid. Toch zijn bijkomende middelen wenselijk om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven handhaven en haar werking nog verder uit te bouwen. Iedereen die de werking van Evadoc een goed hart toedraagt wordt kan dit ondermeer tonen door ons financieel te steunen. Evadoc is dankbaar voor elke bijdrage die zij ontvangt.
U kunt uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Heverlee (IBAN KREDBEBB).

Copyright © Evadoc
Deze bladzijde van de Evadoc elektronische -nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op 5 juli 2011