Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief december 2010

1e jaargang, nr. 2, december 2010

Inleiding

Hierbij ontvangt u de tweede elektronische nieuwsbrief van Evadoc. De eerste nieuwsbrief heeft vlot meer dan 1000 bezoekers getrokken. Ook andere delen van de website worden geregeld bezocht.
Ruim een jaar na haar oprichting heeft Evadoc al enige naamsbekendheid verworven, toch zeker in protestants-evangelische middens. Dit merken we onder andere aan het feit dat mensen spontaan met vragen en/of materiaal bij ons komen aankloppen.

Via deze nieuwsbrief willen we alle geïnteresseerden informeren over de activiteiten van het afgelopen half jaar. Wenst u niet langer op de hoogte gehouden te worden van het verschijnen van volgende nieuwsbrieven van Evadoc, dan kunt u zich via deze link uitschrijven.

Aanwinsten

In het afgelopen half jaar is de Evadoc-collectie verder uitgebreid met boeken, tijdschriften, audiovisueel materiaal en archieven.

EvangelischeKerk_EernegemEnkele aanwinsten willen we even onder uw aandacht brengen:

  • – “Parochieblad” van de Evangelische Kerk Antwerpen uit de ambtsperiode van Gerrit van de Riet (1941 – 1971)
  • – archief van de Evangelische Kerk Eernegem
  • – archief van de Evangelische Gemeente Leuven
  • – archief en documentatie Xavier Haesevoets (BEZ)
  • – archief Joni & Friends Europe
  • – archief Vlaams Bijbelgenootschap
  • – publicaties van uitgeverij Face2face
  • – dia’s over het Bijbel Instituut België uit de jaren ‘60
  • – audiovisueel Materiaal van de Vlaamse Discipel

Comité van Aanbeveling

Johan_LukasseNadat Guido De Kegel in de eerste nieuwsbrief uitlegde waarom hij zijn naam aan Evadoc verbonden heeft, laten we in deze nieuwsbrief Johan Lukasse aan het woord.

Samen met zijn vrouw is hij bijna 40 jaar in dienst geweest van de Belgische Evangelische Zending, waarvan 25 jaar als directeur. Ook heeft hij jarenlang gezeteld in de Raad van Bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit. Momenteel is Lukasse voorzitter van het bestuur van European Christian Mission International, een organisatie die zich toelegt op zending in Europa. Hiervoor reist hij frequent door heel Europa.

Waarom ik  aanbeveel

De opmerking dat de geschiedenis ons leert dat we niets leren van de geschiedenis is alom bekend en jammer genoeg door velen klakkeloos overgenomen en aanvaard. Ik ben zo vrij om deze bewering in twijfel te trekken, hoewel ik me ook realiseer dat er zich situaties voordoen waaruit men zou kunnen concluderen dat het zo is, dat men inderdaad niets of maar heel weinig leert uit de geschiedenis.

De vraag die we daarbij moeten stellen is: kennen we onze geschiedenis?

Elke generatie moet zich weer opnieuw verdiepen in wat voorafgegaan is. Wij zijn niet zo maar in de situatie terechtgekomen waarin we ons vandaag bevinden: daar zit een verhaal achter. Dikwijls of bijna altijd een boeiend verhaal, een verhaal van vallen en opstaan, van falen en gelukken, van vreugde en pijn en van hoogten en laagten.

Dat moet gedocumenteerd worden zodat het niet verloren gaat.

Wij en anderen na ons moeten het opnieuw horen en indachtig gemaakt worden. Wat mij tot deze overtuiging brengt en steeds de waarde doet inzien van een documentatiecentrum, zijn de woorden van Mozes uit het Oude Testament in de Bijbel. In het boek Deuteronomium vinden we “Het lied van Mozes” in hoofdstuk 32. Daar spreekt hij het volk toe als een oude man die spoedig dit leven zal verlaten. Hij en het volk hebben ontstellend veel meegemaakt, maar hij wil dat ze het niet vergeten, dat ze de lessen uit het verleden bewaren. Mozes had nog geen documentatiecentrum. Daarom zegt hij: “Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar, hij zal het u vertellen; vraag de oudsten en zij zullen verhalen.”

Deze wijze raad inspireert mij om lid te zijn van het comité van aanbeveling voor Evadoc. Ik hoop dat wij op onze beurt lessen zullen trekken uit ons verleden, zowel het recente verleden als dat wat verder afligt.

Evadoc en KADOC van harte aanbevolen.

Johan Lukasse

Website

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, is de Evadoc-website inmiddels ook in het Frans te lezen. Mogen wij u vragen uw Franstalige collega’s en/of kennissen, die op één of andere wijze raakvlakken hebben met of interesse hebben voor het protestants-evangelisch erfgoed in België, hiervan op de hoogte te brengen?

Bij deze willen we vrijwilligster Carinne Wouters bedanken, die de vertaling voor haar rekening genomen heeft.

Verder is ook al een begin gemaakt met de Engelstalige versie. Binnen afzienbare tijd moet de hele site dus in drie talen te raadplegen zijn.

Studiedag

Op 20 november organiseerde Evadoc in samenwerking met KADOC een tweede studiedag onder de titel Archiefzorg voor de plaatselijke kerk – een inleiding. Het doel was om de basisbeginselen van archiefzorg op een concrete, toepasbare en verstaanbare wijze te introduceren bij diegenen die in de plaatselijke kerk of vzw (d) op één of andere manier betrokken zijn bij de zorg van het archief ter plaatse. Een tiental geïnteresseerden schreven zich in, een aantal anderen verontschuldigden zich. De voormiddag werd gevuld met een viertal lezingen. In de namiddag was er onder andere ruim tijd voor het stellen van vragen. Er werd afgesloten met een rondleiding door het gebouw van KADOC waar de Evadoc-collectie ook te raadplegen is.

We hopen in 2011 dit initiatief te herhalen en ruim op voorhand langs diverse kanalen kenbaar te maken.

Studiedag01  Studiedag02

Onderzoek

Zoals in onze folder en op de website te lezen valt, is het ook de bedoeling dat er onderzoek gedaan wordt op het erfgoed dat Evadoc verzamelt en beheert.

Inmiddels is het eerste onderzoek in volle gang. Graag laat ik de onderzoeker in kwestie zichzelf en zijn onderzoek kort aan u voorstellen.

Jacob_SoeteIk ben Jakob Soete, geschiedenisstudent aan de Katholieke Universiteit te Leuven en afkomstig van Bissegem. Na eerst twee jaar aan de KULAK te Kortrijk te hebben gestudeerd, werk ik nu mijn laatste twee jaar Geschiedenis af in Leuven. Ik ben in een evangelisch christelijk gezin opgegroeid. Momenteel ga ik naar de Evangelische Kerk te Kuurne, waar mijn vader mee in de leiding zit.

Evadoc heb ik nog niet zo lang geleden leren kennen voor mijn masterproef, waar ik volop aan bezig ben. Ik hoop die tijdig af te krijgen in juni.

Het grote kader voor mijn masterproef is het ontstaan en de evolutie van de evangelische stroming in protestants Vlaanderen. Specifieker onderzoek ik De Kruisbanier. Dat tijdschrift werd vlak na – en eigenlijk nog voor een klein deel tijdens – de Tweede Wereldoorlog opgericht om de eenheid tussen de protestantse christenen in Vlaanderen te bevorderen, zoals die bestond tussen jonge Vlaamse protestantse christenen die in Duitsland tewerkgesteld waren. Mijn onderzoek zal uitgaan naar hoe dat tijdschrift in de eerste vijftien jaar veranderd is en wat er allemaal in aan bod kwam. In die zin zal ik een tijdschriftanalyse toe passen op De Kruisbanier. Om dat onderzoek te doen, heb ik die tijdschriften natuurlijk nodig. En daar komt het Evadoc opnieuw op het toneel. Evadoc heeft al die tijdschriften in het archief liggen en stelt die ter beschikking van onderzoekers en andere bezoekers.

Ik kan dan ook iedereen die onderzoek doet naar de protestants-evangelische beweging of zaken die daar verband mee hebben aanraden om eens naar de site te kijken of eens binnen te springen in Leuven zelf.

Jakob Soete

Evadoc in de pers

In de 26e nieuwsbrief van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 – heden), NOVUM, werd Evadoc voorgesteld aan haar donateurs en geïnteresseerden.

Publieksdiensten

Evadoc mocht ook een bijdrage leveren aan de Heverleeconferentie van 11 december 2010 over de Herziene Statenvertaling. In de bijdrage ‘Bijbelvertalingen in Vlaanderen, 1815 – 1950 werd een overzicht gegeven van de (gedeeltelijke) Bijbelvertalingen die in Vlaanderen gerealiseerd werden, zowel van katholieke als protestantse zijde.

Giften

Zoals ondertussen wellicht bekend, kan Evadoc door de intensieve samenwerking met KADOC indirect genieten van subsidie van de Vlaamse overheid. Gezien de goede respons van de protestants-evangelische beweging op de start van Evadoc zijn bijkomende middelen wenselijk om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven handhaven en haar werking nog verder uit te bouwen. Iedereen die de werking van Evadoc een goed hart toedraagt wordt kan dit onder meer tonen door ons financieel te steunen. Evadoc is dankbaar voor elke bijdrage die zij ontvangt.
U kunt uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Heverlee (BIC KREDBEBB).