Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief juli 2010

1e jaargang, nr. 1, juli 2010

 

INHOUD

Dit is de eerste elektronische nieuwsbrief van Evadoc. Het is de bedoeling om op deze wijze halfjaarlijks alle geïnteresseerden op de hoogte te houden van alle activiteiten van ons archief- en documentatiecentrum. Omdat wij Evadoc in brede kring bekend willen maken, kan het zijn dat u ongevraagd attent werd gemaakt op deze nieuwsbrief. U kunt zich hier desgewenst uitschrijven.

Evadoc is opgericht als archief- en documentatiecentrum voor de kerken, de verschillende levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Lees meer.Als expertisecentrum richt Evadoc zich op de verzameling, ontsluiting en preservatie van protestants-evangelisch erfgoed in Vlaanderen in zijn Belgische en internationale context vanaf de 19e eeuw. Daarnaast wil Evadoc de archiefvormers die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap bijstaan met advies en vorming. Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt Evadoc intensief samen met KADOC, dat dankzij financiële middelen van de Vlaamse overheid een deeltijds medewerker aangetrokken heeft voor het protestants-evangelisch erfgoed. Deze is ter beschikking gesteld voor de werking van Evadoc.


In de rubriek aanwinsten willen we enkele belangrijke archieven en publicaties aan u voorstellen die bij Evadoc in beheer zijn gegeven of aan Evadoc zijn geschonken. De aanwinsten zijn in twee grote rubrieken ondergebracht, namelijk archieven en bibliotheekmateriaal.

Archieven

BEZ archief

Evadoc trad voor het eerst naar buiten op het jubileum van de BEZ op zaterdag 28 november. BEZ-directeur Wilfried Goossens overhandigde daar symbolische het archief van de zendingsorganisatie over aan Andreas Beck, voorzitter van de vzw Evadoc. Het archief blijft overigens eigendom van de BEZ. Evadoc bewaart en beheert het erfgoed in optimale omstandigheden en zorgt voor ontsluiting van de inhoud. Het archief bevat naast talloze notulen en verslagen van de BEZ-medewerkers en de BEZ-posten ook heel wat audiovisueel materiaal. Naast foto’s van medewerkers, activiteiten en gebouwen is ook een film bewaard gebleven van de distributie van geschenken van de Nortons aan soldaten van de Belgische 5e divisie in 1918. Het is een zogenaamde nitraatfilm. Dit soort films, die geproduceerd werden tot 1951, zijn zeer brandbaar en worden op de lange duur in toenemende mate chemisch instabiel. Vandaar dat voor de bewaring en conservering beroep is gedaan op het Koninklijk Belgisch Filmarchief Cinematek die hiervoor een aparte opslagruimte heeft, die een veiligheidspellicule heeft gemaakt van deze unieke film.

 

Ondanks dat het archief niet in ideale omstandigheden bewaard kon worden is het toch nog in redelijke staat.

1919: Voedselhulp in de Borinage

Een van de vele bekeerlingen

Openluchtprediking anno 1930


OM-België

Operatie Mobilisatie werd in 1957 door George Verwer opgericht. In 1964 werd een Belgische tak opgericht. Naast lokale initiatieven op het vlak van evangelisatie is vooral de garage in Zaventem een wereldwijd begrip in de organisatie. Het is jarenlang een haast onmisbare schakel geweest in de wereldwijde (auto)mobiliteit van OM. Het archief omvat stukken betreffende de garage-bediening, lokale evangelisatie en de organisatie van diverse Love Europe conferenties.

 

 

Wycliffe België

Wycliffe is een internationale en veelzijdige zendingsorganisatie die haar zwaartepunt legt op Bijbelvertaalwerk en het daarmee gepaard gaande taalkundig en alfabetiseringswerk. Van 1984 tot en met 2009 heeft Wycliffe een eigen kantoor gehad in België. Enige tijd heeft Wycliffe België ook als zelfstandige afdeling bestaan, maar sinds 1 januari 2010 vallen de Belgische Wycliffe-medewerkers onder Wycliffe-Nederland. Belgische Wycliffe-medewerkers zijn actief (geweest) in Ivoorkust, Togo, Tsjaad, Benin, Burkina Fasso, Congo-Brazzaville

 

Sjaak Kaljouw

Sjaak Kaljouw is jarenlang bestuurslid geweest van de Broederschap van Pinkstergemeenten die in 1993 fuseerde met de Belgische Christelijke Pinkstergemeenschap Elim tot de VVP, het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Dit vormt het grootste deel van het archief dat hij aan Evadoc in beheer heeft gegeven.

 

Bibliotheekmateriaal

 

De verzameling van alle jaargangen van De Kruisbanier kan gerust als een ruggengraatcollectie beschouwd worden binnen het reeds verworven Bibliotheekmateriaal. Het bevat een schat aan informatie over de Evangelische Beweging in Vlaanderen sinds de Tweede Wereld Oorlog. Ook zijn de nog beschikbare affiches van de Vlaamse Plakkaatzending toegevoegd aan de audiovisuele collectie van Evadoc.
Verder hebben Johan Lukasse en Wout van Wijngaarden een exemplaar van hun pennenvruchten aan Evadoc geschonken. Ook het gedenkboek van de jubilerende School met de Bijbel Gaspard de Coligny in Gent is binnenkort te lezen in de KADOC-leeszaal. Verder heeft Evadoc ook een flink aantal boeken mogen ontvangen van de ETF-bibliotheek.

Het is overigens de bedoeling dat de Evadoc-collectie en de ETF-bibliotheek zoveel mogelijk complementair zullen zijn. Wetenschappelijke werken zullen over het algemeen in de ETF-bibliotheek te vinden zijn. Meer populaire werken en de zogenaamde ‘grijze literatuur’ zal bij Evadoc worden ondergebracht.

 

 


Het is de bedoeling om de leden van het Comité van Aanbeveling één voor één aan het woord te laten in de komende nieuwsbrieven. Zij leggen uit waarom zij hun naam verbonden hebben aan Evadoc. Als eerste komt Guido de Kegel aan het woord. Sinds 1984 is hij voltijds in dienst van de ECV, de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen. Zijn taak bestaat vooral in het verzorgen van onderwijs op de wekelijkse Bijbelstudies en zondagse erediensten. Van 1995 tot 2007 is hij ook voorzitter geweest van de ECV. Daarnaast doceert hij aan de ETS, de Evangelische Trainings School in Aalst, Gistel, Gent en Kortrijk. Verder zetelt hij sinds 2001 in de Uitvoerende Raad van de Federale Synode van Protestants-Evangelische Kerken in België en sinds 2008 in de Centrale Raad van de ARPEE, de Administratieve Raad van de Protestants Evangelische Eredienst. Sinds 1989 zetelt hij ook in het bestuur van de ETF, de Evangelische Theologische Faculteit, die hem in 2009 tot haar voorzitter verkoos.


De oprichting van Evadoc is één van de belangrijkste initiatieven die evangelische christenen de voorbije jaren in België genomen hebben. Niet alleen wordt ons evangelisch erfgoed op een professionele wijze bewaard, maar dit wordt bovendien gedragen door een brede achterban, vertegenwoordigd door de ETF en de Federale Synode. Bovendien lijkt dit mij zondermeer een Bijbels verantwoord initiatief. Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld Lucas zich hier helemaal zou kunnen in vinden. Aan het begin van zijn Evangelie bevestigt hij dat hij al zijn gegevens nauwkeurig heeft nagegaan. Hij heeft ooggetuigen geïnterviewd en bronnen geraadpleegd. Zo heeft Lucas, die zelf geen ooggetuige van de gebeurtenissen was, het verleden kunnen reconstrueren. En precies dit beoogt ook Evadoc: het verleden bewaren van de evangelische beweging in België. De Handelingen van de Apostelen kan zo een vervolg krijgen. Iedereen die dit wil, kan via Evadoc het werk raadplegen dat Gods Geest in België tijdens de voorbije jaren verricht heeft. Dit is niet alleen belangrijk maar ook kostbaar en waardevol.

Guido De Kegel

 

Folder


Om Evadoc te promoten is een folder ontwikkeld. Naast de voorgeschiedenis en missie van Evadoc wordt uitgebreid aandacht besteed aan de opdrachten van Evadoc: advies, vorming, verwerving, ontsluiting en publiekswerking. Ook de relatie met KADOC komt daarin aan bod. U kunt deze folder bestellen om ze gericht te verspreiden onder mensen of organisaties die op één of andere manier betrokken zijn bij protestants-evangelisch erfgoed.


Website

Een (goede) website is ondertussen onmisbaar geworden in onze maatschappij. Ook Evadoc heeft sinds enige tijd een eigen website. Bepaalde delen van de website zijn nog in opbouw. Het loont dus de moeite om geregeld terug te komen! Omdat Evadoc ook zich ten dienste wil stellen van de Franstalige protestants-evangelischen wordt hard gewerkt aan een vertaling van de website naar het Frans. Op termijn zal ook een Engelstalige versie van de site beschikbaar komen. U kunt ook helpen met de promotie van Evadoc door op uw persoonlijke webpagina, die van uw kerk of organisatie, een link te leggen naar de site van Evadoc. We zijn ook benieuwd naar uw opmerkingen en suggesties om de site te verbeteren. Deze kunt u sturen naar info@evadoc.be

Studiedag “De identiteit van de evangelische christenen in Vlaanderen en hun historisch erfgoed”

Zaterdag 24 april werd de eerste studiedag van Evadoc ingericht, in samenwerking met de ETF. De ongeveer 30 aanwezigen kregen 5 lezingen voorgeschoteld: Om te beginnen plaatsten Andreas Beck en Aaldert Prins de Evangelische Beweging in haar (kerk)historische context. Beck concentreerde zich daarbij op de Reformatie en Prins op de 19e en 20e eeuw. Vervolgens beantwoorde Pieter Boersema de vraag of het zogenaamde Evangelisch Fundamentalisme verbonden kan worden met het Evangelisch erfgoed. Patrick Nullens schetste de sterke Angelsaksische invloed op de Vlaamse Evangelische Beweging. Tot slot gaf Aaldert Prins een overzicht van de aanwinsten die Evadoc tot dan toe gerealiseerd had alsook een blik op de werkinstrumenten om het Protestants-Evangelisch erfgoed van Evadoc te raadplegen. De teksten van de meeste lezingen zijn terug te vinden op de site van Evadoc.

 

 

 

 

Evadoc in de pers

Om de oprichting van Evadoc wereldkundig te maken werd een persbericht de wereld ingestuurd. Dit werd opgepikt door het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en de websites www.manna-vandaag.nl en http://alpha-online.nl. Ook verscheen een artikel over Evadoc in De Kruisbanier.

KADOC nieuwsbrief

In de KADOC nieuwsbrief van mei/juni 2010is een artikel verschenen over Evadoc. Hierin wordt uitgelegd wat Evadoc is, hoe er wordt samengewerkt met KADOC en worden de voornaamste aanwinsten kort voorgesteld.
Op deze manier krijgt Evadoc ook bekendheid buiten eigen kringen. De voorkant wordt zelfs geïllustreerd met een foto uit het BEZ-archief: de BEZ-stand op de wereldtentoonstelling te Luik in 1930.

Navormingssessies voor KADOC personeel en vrijwilligers

Hoewel KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven zich al enige tijd richt tot andere christelijke gemeenschappen dan de katholieke, was tot voor kort het protestantisme voor vele medewerkers nog een vrij onbekende wereld. De Evadoc archiefconsulent, Aaldert Prins, heeft, eerst voor de archief-afdeling en later voor alle geïnteresseerde KADOC-medewerkers, een bijscholing gegeven over het protestantisme. Hierin werd de geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen (België) in grote lijnen geschetst om vervolgens uitgesproken kenmerken van het protestantisme uit te leggen

 

Op zaterdag 20 november 2010 zal Evadoc een studiedag inrichten in het gebouw van KADOC in de Vlamingenstraat 39 te Leuven. Op de website van Evadoc zult u na de zomer het programma kunnen lezen en de mogelijkheid krijgen zich online in te schrijven. We richten ons hierbij vooral op diegenen in protestants-evangelische kerken en organisaties die betrokken zijn bij het bijhouden en bewaren van het plaatselijk archief. In vele gevallen zullen dat dus de secretarissen zijn. Als u niet zelf het archief van uw kerk of organisatie bijhoudt, willen we u vragen degene die hiervoor wel verantwoordelijk is te attenderen op deze studiedag.

Zoals eerder gemeld kan Evadoc door de intensieve samenwerking met KADOC indirect genieten van subsidie van de Vlaamse overheid. Gezien de goede respons van de protestants-evangelische op de start van Evadoc zijn bijkomende middelen wenselijk om de dienstverlening nog verder uit te bouwen. Iedereen die de werking van Evadoc een goed hart toedraagt wordt kan dit ondermeer tonen door ons financieel te steunen. Evadoc is dankbaar voor elke bijdrage die zij ontvangt.
U kunt uw giften storten op rekeningnummer BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Heverlee (IBAN KREDBEBB).

 

Copyright © Evadoc
Deze bladzijde van de Evadoc elektronische -nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op 10/07/2010