Nieuwsbrief

Oorlog, migratie en erfgoed

Evadoc nieuwsbrief 12-2, zomer 2022

Inhoudsopgave

Vijgenboom
Verborgen schatten
175 jaar Belgische Evangelische Alliantie?!
125 jaar geleden in Oostende
Public-relations in de Verenigde Staten
Modevakschool Genk 1952
Hoopvol nieuws over Onze Hoop
Vrijwilliger(s) gezocht
Kennisdeling is kracht, provinciale trainingsavonden
Erfgoedconsulent
In- of uitschrijven

Vijgenboom

In mijn vrije tijd werk ik met veel plezier in mijn volkstuintje. Op mijn lapje grond staat een vijgenboom. Onlangs kwam ik het bijzondere verhaal achter deze boom te weten. De Russische revolutie van 1917 bracht een hele migratiegolf met zich mee in Europa. Een van deze vluchtelingen, afkomstig uit het huidige Wit-Rusland, liet een bloeiend landbouw bedrijf met talloze vijgenbomen achter. Samen met een paar schamele bezittingen nam hij enkele vijgen mee naar Brugge, waar deze uitgroeiden tot mooie vijgenbomen. Mijn exemplaar stamt af van een van deze vijgenbomen. En zo kom je zelfs op plaatsen waar je het niet verwacht in aanraking met het thema migratie en oorlog. Thema’s die ook geregeld opduiken in de archieven en publicaties die bij Evadoc zijn ondergebracht en binnen de werking van KADOC-KU Leuven geraadpleegd kunnen worden. Ook in deze nieuwsbrief zijn er enkele raakvlakken met deze onderwerpen.

Verborgen schatten

De bibliotheekcollectie van Evadoc binnen KADOC bevat een schat aan informatie over de protestants-evangelische geschiedenis van onze contreien. Even grasduinen levert enkele boeiende stukjes lectuur op.

175 jaar Belgische Evangelische Alliantie?!

Exact een jaar geleden meldden we in onze nieuwsbrief de schenking van een grote collectie tijdschriften uit de dubbelen van het Boudin-Willems Archief van de VPKB. In Le Glaneur Missionnaire van november 1847 staat een interessant artikel over de oprichting van de Belgische Evangelische Alliantie.

Tijdens een conferentie van evangelischen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en diverse werd in 1846 de Evangelische Alliantie in Londen opgericht. Al snel werden ook in andere Europese landen evangelische allianties opgericht. Op 21 september 1847 vond in Brussel een ontmoeting plaats tussen de eerste voorzitter van de Evangelische Alliantie, Sir Culling Eardley, en 40 belangstellenden uit België.

Na het schetsen van de ontstaansgeschiedenis en de uitdrukkelijke veroordeling van slavernij, sloot Sir Culling af met een verwijzing naar een uitspraak van Jezus in Johannes 17:21 “Laat hen allen één zijn … opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden heeft.” Hij was overtuigd dat christelijke eenheid de geloofwaardigheid van het Evangelie zou vergroten. “Quand donc la première chose sera accomplie, l’autre suivra nécessairement. Le libre échange des pensées et des affections chrétiennes, fruits de l’union, doit certainement amener ces jours où les querelles cesseront, où il ne sera plus question de dénominations, ni de différances entre nation et nation, et où la pleine manifestation de l’Eglise et de son divin Chef en ayant fini avec toutes les guerres, la paix régnera et se répandra partout.”

Hoewel er sindsdien zeker de nodige stappen zijn gezet is anno 2022 het verlangen naar kerkelijke eenheid en wereldvrede nog even actueel als 175 jaar geleden.

Tot slot besloten de aanwezigen een Belgische evangelische alliantie (BEA) op te richten en kozen Davis als eerste voorzitter. Na enkele jaren verdween de BEA in de nevelen van de tijd. Pas in het laatste kwart van de twintigste eeuw ontstonden zowel in Vlaanderen als Franstalig België opnieuw evangelische allianties.

125 jaar geleden in Oostende

De tweede vondst is een mooie sfeerreportage in het Christelijk Volksblad, Evangeliebode voor Noord- en Zuid-Nederland van een evangeliserende daguitstap van 65 protestanten uit het Brusselse naar Oostende. Het is nu haast niet voor te stellen dat velen van hen nog nooit in hun leven de zee hadden gezien. We krijgen een mooi inkijkje hoe protestanten toen aankeken tegen hun rooms-katholieke landgenoten en hoe ze met zang en lectuur hun boodschap verspreidden. Opmerkelijk is ook de vermelding van een niet bij name genoemd engels “Zendingsschip.” Ook elders in dat nummer blijft de naam van dat schip achterwege. Normaal waren dit soort schepen ver buiten Europa actief. Kortom, dit kan de start zijn van een avontuurlijke zoektocht in historische bronnen naar een stukje vergeten geschiedenis.

 

 

 

Public-relations in de Verenigde Staten

Het derde knipseltje is 80 jaar oud en geeft een overzicht van wat de Belgische Evangelische Zending (BEZ, nu Vianova) in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog had gerealiseerd. Het artikel verscheen in de Sunday School Times, wat toen een spreekbuis was van een groot deel van de evangelische beweging in Noord-Amerika. Lezers konden de BEZ financieel steunen door geld naar de uitgever van deze periodiek te sturen, die het geld vervolgens doorstortte naar België. Het artikel moet dus gelezen worden tegen deze fondswervende achtergrond.

Modevakschool Genk 1952

Het laatste inkijkje is 70 jaar oud en gaat over het 15-jarig bestaan van een evangelische modevakschool in Genk. Deze kleinschalige beroepsopleiding is inmiddels al heel wat jaren geleden opgeheven, maar verdient zeker een plaats in het overzicht van het protestants-evangelisch onderwijs in Vlaanderen. Het artikel komt overigens uit Onze Hoop, de periodiek waarover u elders in deze nieuwsbrief meer kunt lezen.

Hoopvol nieuws over Onze Hoop

Goed nieuws! De door KADOC-KU Leuven opgezette crowdfundingsactie voor de digitalisering van de BEZ tijdschriften Onze Hoop en Notre Espérance is succesvol afgerond. Mede dankzij uw steun is het benodigde bedrag van € 2.000 bijeengebracht. Hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid!

Bij de voorbereiding voor de digitalisering bleek hoe dringend deze operatie was. Meerdere nummers waren zo kwetsbaar geworden dat de pagina’s eerst voorzichtig gefixeerd moesten worden voordat ze ingescand konden worden. Dat was een behoorlijk intensief werkje.

Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen om de ingescande nummers online beschikbaar te maken. Eenmaal ze met enkele muisklikken via het internet raadpleegbaar zijn, zullen we u dat uiteraard melden en de link naar de periodieken meegeven.

Vrijwilliger(s) gezocht

Woont u in de buurt van Leuven en wilt u vrijwilligerswerk doen? Waarom niet bij Evadoc binnen KADOC? Neem gerust contact met ons op via deze link. Zo kunt u meehelpen om de geschiedenis van de protestants-evangelische beweging in onze omgeving te documenteren en beschikbaar te maken voor alle geïnteresseerden.

Kennisdeling is kracht, provinciale trainingsavonden

Het valt niet altijd mee om als kleine kerkgemeente of protestants-evangelische organisatie uw documenten goed te ordenen en bij te houden. Daarom zullen we – zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd – in oktober en november provinciale trainingsavonden houden over deze materie. Graag willen wij onze expertise delen om zo samen het geheugen van de protestants-evangelische gemeenschap in onze samenleving veilig te stellen. Begin september zullen de locaties en data met een inschrijvingsformulier op onze website worden geplaats. Om u een idee te geven van wat u mag verwachten, herhaal ik hier een stukje uit onze vorige nieuwsbrief.

In het eerste deel van de avond gaan we dieper in op vragen zoals:

 • Waarom bewaren?
 • Wat zijn de risico’s voor digitale archieven?
 • Wat is het verschil tussen een back-up en een archief?
 • Wat wel en wat niet bewaren?
 • Wat met de GDPR?
 • ….

  Het tweede deel van de avond zal eerder praktisch zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden behandelen we zaken zoals :

 

 

 • Wat is een goede mappenstructuur?
 • Wat zijn goede bestandsnamen?
 • Welke bestandsformaten gebruik ik?
 • Welke opslagmedia of cloudservices gebruik ik?
 • Het archiveren van e-mails, foto’s, websites, social media

 

 

 

 

 

Erfgoedconsulent

Graag willen we er op wijzen dat Aaldert Prins als consulent EVADOC binnen KADOC voor het protestants-evangelisch erfgoed u graag advies verleent over het beheer en de bekendmaking van erfgoed van kerkgemeenten en organisaties. Een uitgebreidere beschrijving van dienstverlening vindt u door te klikken op deze link.

In- of uitschrijven

Via deze link kunt u zich in- of uitschrijven voor de Evadoc nieuwsbrief.