Anglicaanse Kerk Archieven Bibliotheek Bijbeldag DABOH ETF Evadoc Jesus People Nieuwsbrief

E-nieuwsbrief 6-1

Evadoc E-nieuwsbrief Jaargang 6 nummer 1

Voorjaar 2015
Jesus People Vlaanderen
Evadoc-stand
De Werkende Mens
Conferentie te Rome
Anglicanen in België
Stage Archivistiek Joris Windels
Studieochtend Vitale Christelijke Geloofsgemeenschappen in België sinds Wereldoorlog I
Aanwinsten
Doctorale Promotie Aaldert Prins

Voorjaar 2015

Een van de meest gebruikte woorden in 2015 zal ongetwijfeld het begrip ‘besparen’ zijn. Niet alleen worden we opgeroepen om spaarzaam met water, energie en grondstoffen om te gaan, de diverse overheden van ons land hebben al heel wat besparingsmaatregelen uitgewerkt en als de economie niet meer aantrekt dan verwacht, staan ons nog bijkomende maatregelen te wachten.

geld-besparen-kraan

Ook de sector van het cultureel erfgoed, waar Evadoc onder valt, heeft moeten inleveren. Dat betekent dat ook onze werking getroffen is door de maatregelen van de minister. Voor u is dat concreet zichtbaar doordat de KADOC leeszaal, waar u het door Evadoc beheerde materiaal kan raadplegen, voortaan op vrijdag en zaterdag gesloten is.
Vooralsnog blijft Aaldert Prins 3 dagen per week werkzaam voor Evadoc. Maar het takenpakket is noodgedwongen uitgebreid. Tot voor kort werden de elektronische nieuwsbrieven die bij Evadoc binnenkomen, door een KADOC-medewerker verwerkt. Helaas is dat niet meer mogelijk, doordat het personeelsbestand van KADOC ook moest inkrimpen.
Toch blijven we alles in het werk stellen om het ons toevertrouwde erfgoed niet alleen in optimale omstandigheden te bewaren, maar ook te ontsluiten, zodat dit materiaal beschikbaar is voor iedereen die zich wil verdiepen in de boeiende geschiedenis van het protestants-evangelische veld. Hierbij is uw hulp, meer dan ooit, hard nodig. Dit kan via vrijwilligerswerk, financiële ondersteuning of door het aanleveren van of in bewaring geven van archief. Ook documentatie in al haar vele verschijningsvormen, boeken, brochures, jaarverslagen, foto’s video’s, cassettes etc. blijven meer dan welkom.

Jesus People Vlaanderen

In de afgelopen maanden zijn er nog enkele aanvullende interviews gedaan in verband met de geschiedenis van de Jesus People in Vlaanderen. Ook zijn enkele publicaties, zoals een nieuwsbrief en zondagsschool materiaal van deze beweging, die van midden jaren ’70 tot midden jaren ’80 in Vlaanderen actief was, aan ons documentatiecentrum toegevoegd. Wij hopen dat in de komende tijd nog meer materiaal van deze beweging aan Evadoc wordt toevertrouwd, zodat het uiteindelijk mogelijk zal zijn een goed beeld van deze opmerkelijke beweging te kunnen neerzetten.

Evadoc-Stand

Door de aanwezigheid op diverse ontmoetingsdagen wil Evadoc zichtbaar aanwezig zijn bij haar doelgroep. Tijdens deze dagen worden geregeld contacten gelegd die leiden tot schenking van documentatie of vragen om advies rond het eigen erfgoed. Op de volgende ontmoetingsdagen was Evadoc met een stand aanwezig: One in Christ in Jezus-Eik (25/10/2014), de Evangelische Familiedag (1/11/2014), de ontmoetingsdag van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (11/11/2014), de Conventie van Franstalige Vrije Evangelische en BEZ-kerken in Charleroi en de Bijbeldag  te Antwerpen op 1 mei jongstleden.

De Werkende Mens

In trofee Docvillede loop van 2014 werd Aaldert Prins verschillende keren gevolgd door een tv-ploeg voor de documentaire reeks over de Vlaming en zijn werk. Deze opnames werden verwerkt in de vierde aflevering, getiteld Intensieve mensenhouderij. Verspreid over de hele aflevering ziet u in een aantal fragmenten hoe hij naar het werk reist en wat het werk bij Evadoc zoal inhoudt: enerzijds op kantoor verwerken van archief en administratief werk en anderzijds de kerken ter plekke bezoeken om ze bewust te maken van de waarde van hun archieven of hen te adviseren bij specifieke problematiek bij de bewaring of ordening van het archief. Deze serie werd recentelijk bekroond als de beste TV-documentaire op het festival Docville te Leuven.

Conferentie te RomeDABOH Rome 2014

Van 19-23 oktober was Evadoc vertegenwoordigd op een internationaal symposium waarin werd nagedacht over de mogelijkheden en valkuilen van nieuwe technologiën voor het documenteren en archiveren van zendingsgeschiedenis. Dit symposium werd ingericht door de werkgroep Documentation, Archives, Bibliography and Oral History (DABOH) van de International Association for Mission Studies. Naast interessante lezingen, waarin onder andere diverse digitaliseringsprojecten van alle continenten aan bod kwamen, was er ook ruimte voor onderlinge contacten. Het was interessant en leerrijk om met vertegenwoordigers van gelijkaardige organisaties als Evadoc uit Indonesië, Taiwan, Hong Kong en de Filippijnen in contact te komen. Het is de bedoeling dat in de loop van 2015 een boek zal worden uitgegeven waarin diverse lezingen en bijdragen worden gebundeld.

Anglicanen in België

In de afgelopen jaren is er geleidelijk meer en meer contact ontstaan tussen Evadoc en de diverse Anglicaanse kerken in ons land. Zo heeft de pro-cathedral Holy Trinity in Brussel onze hulp ingeroepen bij het op orde brengen en inventariseren van hun archief. U kunt daar meer over lezen in de bijdrage van Joris Windels, student master na master Archivistiek.
Op 8 november 2014 werd in samenwerking met KADOC een basisworkshop gegeven voor alle Anglicaanse parochies in ons land. Hierna volgde nog een rondleiding in de leeszaal en het depot. De reacties na afloop waren eensluidend lovend: niet alleen werd alles helder uitgelegd, de aangereikte tips waren ook goed uitvoerbaar in de praktijk.
Mede naar aanleiding hiervan heeft de Anglicaanse Saint Paul’s parochie met Evadoc contact opgenomen om te kijken wat wij voor hen kunnen betekenen. De gesprekken hierover zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Stage Archivistiek Joris Windels

Momenteel heeft Evadoc het archief van de Anglicaanse Holy Trinity Pro-Cathedral te Brussel in tijdelijke bewaring. Dit beslaat de gehele periode waarin de anglicaanse kerk officieel aanwezig is geweest te Brussel (1817 – heden). Het archief wordt door Joris Windels, student van de master-na-master opleiding Archivistiek in het kader van zijn stage geschoond (dubbels, roestende nietjes en paperclips worden verwijderd) en herverpakt in zuurvrije mappen en dozen. Ook wordt het archief georganiseerd. Het doel is om tevens een inventaris van het archief op te stellen en te onderzoeken hoe een parochie van de “Church of England” de Belgische archiefwetgeving ervaart en hoe ze ermee omspringt.

Het archief begint in 1817 met de registers (doop-, huwelijk- en begrafenis-) van de “Tempel van de Protestantse Kerk te Brussel” (Augustijnenkerk – afgebroken voor aanleg van Brouckèreplein). Na meerdere verhuizingen in de 19e en 20e eeuw kwam de parochie en haar archief terecht op de huidige locatie.

Het archief bevat, naast stukken met betrekking op de kerkfabriek, het Diocese en de eigen pastorale werking ook andere stukken. Zo is er een schriftje waarin een priester uit Engeland in het midden van de 19e eeuw enkele preken neerpende zodat deze in de brusselse kerk als inspiratie konden dienen. Dergelijke schriftjes treffen we ook aan vanuit Spa en Oslo.
Doordat de archiefvormers nooit echt zeer vertrouwd geweest zijn met de belgische archiefwetten, bewaarden zij als voorzorg, indien niet alles, toch zo veel mogelijk. Dit heeft ertoe geleid dat veel informatie bewaard gebleven is.

Joris koos dit onderwerp onder meer omdat hij dit een uitgelezen kans vond om kennis te maken met een geloofsgemeenschap in België waarmee hij nog niet bekend was.

Studieochtend Vitale Christelijke Geloofsgemeenschappen in België sinds Wereldoorlog I

Op zaterdag20150328_Studiedag 28 maart richtten Evadoc en de ETF een studieochtend in ter gelegenheid van de promotie van Aaldert Prins. KADOC-directeur Jan De Maeyer was de eerste spreker en plaatste methodologische reflecties bij het onderwerp van de dag. Hierna volgde een sociologische bijdrage door dr. Koenraad Aing door Elisabeth Mareels van de Braziliaanse pinksterkerken in Brussel. Voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, Dr. Geert Lorein, had een onderhoudend betoog onder de prikkelende titel ‘Het blinde geloof en de neutrale wetenschap.’ De ochtend werd afgesloten met een korte vragenronde. De opnames van deze studieochtend zullen binnenkort via Evadoc beschikbaar zijn.

Aanwinsten

Evadoc heeft de afgelopen tijd weer diverse zaken aan haar collectie kunnen toevoegen. Deze kunnen altijd in de KADOC-leeszaal in Leuven worden geraadpleegd. Ontlenen is niet mogelijk omdat het een bewaarbibliotheek is. Een greep uit de nieuwe aanwinsten vind u hieronder: Een doos met diverse publicaties en oude edities van diverse adressenboeken (bijvoorbeeld Opwekking’s Gele Gids) werd afgegeven door Ignace Demaerel. Daniëlle Haesevoets voegde enkele zaken toe aan het archief van haar vader, en gaf en passant ook nog enkele publicaties mee. Van uitgeverij Novapress ontvingen we het boek Vrouwen in de gemeente van Christus van de hand van George en Dora Winston. Uitgeverij Maatkamp zond ons Inleiding op de boeken van het Oude- en Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament door Maarten Hertoghs. Van Robert De Telder ten slotte het in eigen beheer uitgeven Tijd en Tijden.

Doctorale Promotie Aaldert Prins

Volgend verslag werd opgetekend door Evadoc-bestuurslid Jef Saenen.

Op 28 maart 2015 vond onder ruime belangstelling  de doctorale promotie plaats  van Aaldert Prins aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF)  te Heverlee. Hij verdedigde zijn proefschrift met de titel “ The History of the Belgian Gospel Mission from 1918 to 1962”.
Prof. Dr. Klaus Fiedler ( ETF) prees als promotor Aaldert Prins om het geleverde werk en noemde deze dissertatie een belangrijke academische prestatie. Dit proefschrift past in een reeks van studies over internationale zendingsorganisaties en heeft als bijzonderheid dat het hier geen christelijke geloofszending vanuit Europa betreft maar een zending naar Europa. Dit proefschrift zal zonder meer bijdragen tot een beter begrip  van de Belgische zendingsmissIMG_5601ie maar ook van de religieuze en politieke geschiedenis van België. Prof. Dr. Andreas Beck (ETF) co-promotor, Prof. Dr. Leo Kenis ( KU Leuven) extern lezer en Prof. Dr. Geert Lorein ( ETF) spraken eveneens hun waardering uit voor de promovendus en zijn werk.
Aaldert Prins gaf, als verdediging  van zijn dissertatie, een samenvatting van zijn onderzoek waarbij hij vooreerst de keuze voor dit onderwerp en de tijdsperiode toelichtte en vervolgens een korte verklaring gaf bij de gevolgde onderzoeksmethodiek  met een beschrijving van de relevante archieven en bronnen. Als belangrijkste bevinding gaf de promovendus aan, de historische ontwikkeling van de B.E.Z.  van een in oorsprong gespecialiseerde zendingsorganisatie, actief betrokken bij zending onder soldaten, naar een nieuwe Protestants-Evangelische denominatie.

Na de deliberatie  volgde de officiële uitreiking van de doctorale bulle.

Als bestuur van EVADOC zijn wij zeer verheugd over deze doctorale promotie en wij wensen Aaldert Prins, zijn gezin en familie van harte te danken voor het geleverde werk. Het is zonder meer de verdienste van Aaldert Prins dat belangrijke  archieven als dat van de Belgische Evangelische Zending aan EVADOC ter bewaring werden toevertrouwd. Het is onze hoop dat deze dissertatie en het verdere werk van Aaldert Prins er mag toe bijdragen dat EVADOC zich verder zal ontplooien en dat dit zal leiden naar verder onderzoek  van het Protestants–Evangelisch erfgoed.